Апокалипсисът и войната  


п-р Енчо Тодоров

ПЪРВА ЧАСТ. ВОЙНАТА

ОТКРОВЕНИЕТО на Йоан ни разкрива цялостната велика история на спасението на човечеството. Също така ни разкрива и Божията борба за преодоляване на последствията от греха и злото в този свят. Някои тълкуват Откровението едностранно, само от историческа гледна точка и не могат да видят духът на събитията в настоящето и бъдещето време. Други тълкуват нещата като бъдещи събития, ограничени по време и не са в състояние да открият широкия хоризонт, разкрити от Бога в тази книга. Когато разглеждаме Откровението като книга, която е актуална за всички времена, тогава ще можем да възприемем божествения спасителен и исторически план на Бога. Ще открием величествената панорама на събитията и в настоящето, в което живеем.

Четвъртата картина на Апокалипсиса ни представя духовната война, която водят силите на доброто срещу силите на злото. Откриваме седем видения и седем пъти израза „и видях”:

1 видение – звярът от морето (13:1-10), обществената система.
2 видение – звярът от земята (13:11-17), религиозната система.
3 видение – Агнецът и 144 000 (14:1-5), Божието общество.
4 видение – вестителите на благодат, погибел и предупреждение (14:6-13).
5 видение – последната жътва (14:14-20).
6 видение – поглед към следващата картина (15:1).
7 видение – победоносната песен (15:2-4).

Чрез видението за Силния Ангел (Откр.10:1), Господ ни въвежда в четвъртата картина. Той идва в облаците; цялата власт на небето и земята е в Неговите ръце; държи в ръцете си книжка. Господ е Този, Който воюва за своите си и крайната победа ще бъде Негова. Първите четири видения ни разкриват участниците във войната, петото и шестото видение - краят на войната и седмото видение - песента на победителите и грабването на Църквата, включваща всички светии преди и след Христа.

Отварянето на Божият храм в небето (Откр.11:19), е началото на четвъртата картина за войната. „И се отвори Божият храм, който е на небето, и се видя в храма ковчегът на Божия завет...” Това е като увертюра на събитията и войната, които следват в 12-15 глави. Споменато е “небето”, духовната сфера или цялото Божие творение, където действа Бог. Той ни напомня и за Ковчега на завета, символ на Неговото водителство и обещания за изкупление на Божия народ. Ковчегът на завета е и престола на благодатта, където можем да пристъпим с дръзновение и да получим милост (Римл. 5:2; Евреи 4:16). „...и се спуснаха светкавици и гласове, гръмове и земетръс, и силен град.” Тези думи подчертават за църквата, която е във война, че Господ от небесното Си светилище не бездейства, но управлява целия всемир. Дванадесетата глава ни въвежда към седемте видения. Основните действащи лица са три: жена облечена със слънцето, змей със седем глави и мъжко дете.

Жена облечена със слънцето

„И голямо знамение се яви на небето - жена, облечена със слънцето, с луната под краката й и на главата й венец от дванадесет звезди. Тя беше бременна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди.” За жената и змеят е споменато, че са знамение. Това са символи, които означават много повече, отколкото изглежда на повърхността. С израза “жена” на пророчески език са споменати верните на Бога в Стария и Новия завет (Исая 62:5; Осия 2:20; Еф. 5:32; Откр.19:7; 21:2; 22:17). Божиите чада са облечени с Христовата правда. Господ ни обкръжава като слънце (Пс. 84:11; Мат. 17:2; Откр. 1:16; Откр. 6:12). Под нозете на църквата е луната, която няма собствена светлина. Ако слънцето символизира Бог, Словото и Духът, то луната може да символизира света на човешкото познание, разум и изкуство. Църквата трябва да бъде над тези неща.

Павел говори за тези, които е обърнал към вярата, че са радост и венец за него (Фил. 4:1). Дванадесетте апостоли и дванадесетте патриарси, които символизират целия Божий народ, са като венец на църквата и на Израел. Жената беше бременна и в родилни болки. Израел очакваше идването на Месия (Ис. 9:6; Зах. 9:9; Ис. 53:4-5). Божият народ преживява мъките на родилните болки по време на вавилонското пленение, при въстанието на Макавеите, гнета на Рим и произвола на цар Ирод, за да бъде очистен “святият остатък” (Ис. 6:13; Пс. 34:19). В Йоан 16:21 Господ сравнява страданията на църквата със страданията на бременна жена. Деяния 14:22 ни учи, „че през много скърби трябва да влезем в Божието царство”. Откровение 12:2,5 е най-кратката история за Рождество и възнесението на нашия Господ.

Червен змей

„И се яви друго знамение на небето и ето, голям огненочервен змей, който имаше седем глави и десет рога и на главите му седем корони. И опашката му, като завлече една трета част от небесните звезди, хвърли ги на земята; и змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде детето й, щом роди.” Врагът днес е не само змията описана в Битие 3:1, но страшно чудовище, което е готово да погълне всичко наоколо. Червеният цвят говори за прясно пролята кръв, убийства, жестокост и ярост.

Седемте глави ни говорят за мъдрост и разум, които притежава змеят, а короните - за властта, която има като княз на тъмнината. Десетте рога представляват пълното число на световните царства (Дан. 2; 7:7; Откр.13:1; 17:12). Сатана, в далечното минало увлича след себе си една трета от небесните звезди (пророческото значение на „звезди” е ангели). Това разкрива цялата всемирна история на борбата между Бога и Сатана. Войната се състои главно на земята, където атмосферата е наситена от влиянието на демони и зли духове. Целта на неприятеля е да унищожи роденото от Бога чрез жената.

Мъжко дете

„И тя роди мъжко дете, което ще управлява всички народи с желязна тояга; и нейното дете беше грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол.” Цар Ирод беше използван от злите сили като жалко оръдие, за да погуби младенеца Исус. Сатана, който знаеше за присъдата си, съсредоточи всичките си сили да унищожи младенеца, а по-късно чрез Синедриона и Пилат, да убие Исус чрез кръстна смърт. Роденото от жената се оказа Царят на царете и Господ на господарите и след като изпълни целта Си на земята, беше възнесен при престола на Отец. Беше Му дадена всяка власт на небето и на земята (Лука 24:51; Деяния 1:9).

Змеят и жената

„И жената побягна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шестдесет дни.” Историята описана в тази глава ни напомня историята в Изход, където змеят наподобява Египет, а жената е Израел, която бяга в пустинята, където може да намери сигурност и закрила в продължение на “42 месеца” или 42 пропътувани разстояния (Числа 33 гл.) преди пристигането си в Обещаната земя. Змеят изпуща река след жената, но земята поглъща реката. Бог носи Израел на орлови криле и в пустинята не я заплашва нищо. „Вие видяхте какво направих на египтяните, а как носих вас на орлови крила и ви доведох при Себе Си” (Изход 19:4); „Протегна десницата Си и земята ги погълна” (Изход 15:10-12).

Жената продължава да съществува и след Христовото възнесение и живее 3,5 години (3,5 години е служението на Исус Христос), символ на цялата църковна история от 1 до 2 пришествие на Месия. Жената представлява стария Израел, от който се роди Христос (Римл. 9:5), но също така и Църквата - новия Израел. Пустинята е най-сигурното място за опазване и храна. 3,5 години може да бъде и буквален период през последното време, в което Антихрист ще атакува Църквата. Откровение, 12 глава е една чудесна пророческа картина за Божията защита и през Голямата скръб. Жената, която изобразява верните Божии чада, които очакват Месия, побягна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там... Пустинята е място за духовно спасение, защита от Сатана и сигурност на истинските вярващи. Сатана непрекъснато атакува Божиите хора. Някои ще бъдат наранени физически, но ще бъдат запазени от духовното зло. Дяволът е започнал своето преследване, защото знае, че му остава малко време.

Война на небето

„И стана война на небесата: излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели; обаче те не надвиха и нямаше вече място за тях на небето.” След бунта на Луцифер, когато завлече след себе си една трета част от ангелите, стана война на небето. В тази война змеят беше победен и беше изхвърлен от третото небе – местообиталището на Бог. „И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото бе съборен клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.”

Основната цел на змея, който се нарича дявол и Сатана (12:9), беше да погълне детето, родено от жената, но то бива грабнато и занесено при престола на Бога (Пс. 2:7-9). Веднага ще се досетите, че тук е описано раждането и възнесението на Господ Исус, Който ще управлява народите с желязна тояга. Първото пришествие ни е разкрито в Откровение 12:10. В края на третата картина за тръбите, Откровение 11:15 говори за Второто пришествие: „И като затръби седмият ангел, се чуха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос; и Той ще царува за вечни векове.”

Спасението, силата и царството дойде чрез жертвата на Господ Исус на кръста. Как Исус постигна победа над Сатана? Чрез Своето съвършено покорство, дори смърт на кръст. Там на Голгота, князът на този свят беше осъден (Йоан 16:11). В онзи час Исус каза: „Сега е съдба на този свят; сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън” (Йоан 12:31). В Стария завет откриваме, че Сатана все още имаше достъп до небесните места. Имаме примера в книгата на Йов 1:6; 2:1; Захария 3:1. След кръстната победа на Исус разбираме, че дяволът няма вече достъп до небесните места, за да клевети денем и нощем братята. Как обаче дяволът продължава да върши тази работа, след като е изхвърлен вън? Той използва светиите, които имат достъп до небесните места, за да може чрез тях да върши гнусното си и отвратително дело (Яков 4:11).

Гонение на църквата

„И змеят изпусна след жената от устата си вода като река, за да направи да я завлече реката.” По време на римската империя гоненията са заплашвали да отнесат малките християнски общества. Църквата е била тайна и въпреки натиска вярата се е разпространила по всички земи. По-късно преселението на народите от изток също са заплашвали съществуването на църквата. В много страни, където е господствал комунизмът, църквата е преживявала тежки времена. В последно време в ислямските страни християнството е заплашено от унищожение.

Бог разрешава на Сатана да предлага изкушения, за да може тези, които се преструват на Христови последователи, да бъдат отделени от истинските вярващи. Сатана отчаяно се мъчи да събере армия за последната битка. Водата символизира думи. В нашия свят съществуват потоци от думи и визуални образи, идващи от устата на Сатана. Нашето общество, чрез техническите средства, е направило греховете достъпни за умовете и сърцата ни. Отвореният плътски ум към сатанинския поток от мръсотия и бунт, който идва от развлекателните филми и телевизия, се изгражда като мощна крепост на дявола. Сатана е “князът на въздушната власт” (Еф. 2:2). Ние трябва да разпознаем сатанинските пътища вътре в нас и да ги отсечем.

От ІІІ Царе 17:3 и 19:4 ние научаваме за Илия, как побягна в пустинята и беше скрит от полезрението на Езавел. Преди да стане жертва, нашият Господ прекарваше в тирските и сидонските предели, далеч от очите на първосвещениците и фарисеите. Едно от нещата, които е запазвало църквата през вековете, е, че са я възприемали като незначително явление. Когато Израел и Илия бяха в пустинята, не бяха лишени нито от храна, нито от дрехи. 42-та месеца, които са споменати в Откр.11:2-3; 12:6,14; 13:6 виж 11:2), може да бъде последното време под управлението на Антихрист, но в по-широк смисъл това може да е времето от възнесението до Второто идване на Христос.

„Тогава змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и свидетелството за Исус.” Докато жената представлява всички верни Божии чада, а детето – Христос, останалите от нейното потомство може да представляват последното поколение вярващи и последователи на Христос, юдеи и езичници. Една голяма част от църквата е вече в Божията слава, но остават семената и това може да бъде последното поколение християни преди грабването на църквата. Жената като преобраз на Израел е майка на всички (Гал. 4:26-27) и има потомство, което сме ние.

Апостол Павел ни казва, че сме в духовна битка (Еф. 6:10-12). Сатана и последователите му са победени и ще бъдат унищожени. Въпреки това Сатана всекидневно се опитва да привлече още души в редиците си и да предпази своите от прехвърляне на Божия страна. Бог няма да изгуби войната, но ние трябва да внимаваме да не загубим битката за своите души. Не се колебайте в отдаването си на Христос. Води се велика духовна битка и няма време за нерешителност.

Първото видение представлява обществената система (Откр.13:1-10). „И видях звяр, който излизаше от морето и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, а на главите му богохулни имена.” Бог е създал добри неща, например държавата, която е отговорна за реда и за сигурността в нея (Римл.13:1). Дяволът, обаче, взема това, което Бог е създал и го опорочава и използва за подтисничество. Дори може да се стигне до богохулство, както е примерът в Откр.13:1. В по-широк смисъл това можем да открием в Откр.13:3, „И видях една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя учудена отиде след звяра и се поклониха на змея, защото даде властта си на звяра...”

Често пъти ние казваме, о, това нещо си отиде и никога няма да дойде. Но поколенията са свидетели, че тези неща могат отново да се възродят, защото духът е същия. Като пример можем да дадем комунизма, неофашизма и други. Свидетели сме също, че свещената римска империя се възражда отново. Стената в Берлин падна, Германия се обедини и след това дойде Европейският съюз. Тези неща имат съответствие във всички епохи. По времето на Нерон (числената стойност на името му е 666: qsr nron – „Цезар Нерон”, 100+60+200 и 50+200+6+50), който представя себе си за бог, след смъртта му са вярвали, че той отново ще се върне. Или титлата на папата, „Наместник на Бога”, също отговаря на числото 666. „Поклониха се и на звяра, като казваха: Кой е като този звяр и кой може да воюва против него?” (Откр. 13:4). И наистина, кой би дръзнал да застане срещу големите обединения и коалиции на последното време. Свидетели сме на войните в Косово, Афганистан, Ирак и други места.

Често пъти, за да запазим себе си от страдания и гонения, ние също се присъединяваме към агитката възвеличаваща звяра. Пророците на Ваал казваха винаги добри неща за царя и се хранеха на трапезата му, докато Илия говореше нетактични неща, затова беше гонен и изпратен в изгнание в пустинята. Така беше и с пророците на цар Ахав, които пророкуваха благоприятно за царя, докато Михей пророкува истината и беше хвърлен в затвора. „И му бе дадено да говори и с устата си горделиво и богохулно; дадена му бе още власт да действа четиридесет и два месеца” (Откр.13:4). Даде му се власт 42 месеца или 3,5 години, което време съответства на цялата църковна история, когато християните ще бъдат гонени и преследвани. В по-тесен смисъл, Писанията ни насочват към една личност на последното време, наречена Антихрист. Той ще обедини и възстанови старата свещена римска империя и ще действа през последната Даниилова седмица и по специално 42 месеца.

Второто видение представлява религиозната система (Откр.13:11-17). „И видях друг звяр, който излизаше от земята; и имаше два рога, като агнешки, а говореше като змей. Той упражняваше цялата власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана беше оздравяла.” Разбираме, че вторият звяр имитира Агнето, но в действителност действа заедно с първия звяр. ІІІ Царе 17:1 ни разкрива картината с Илия, когато застава пред Бога и чака Божиите наставления, готов да действа според тях. По-късно докарва огън от небето. Виждаме, че втория звяр имитира във всичко Божиите слуги. Разбираме, че това е свързано с лъжерелигия.

„И вършеше големи знамения, дори предизвика и огън да слиза от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от меча и оздравя.” Докато звярът от морето покварява обществото в тяхното взаимоотношение помежду им, вторият звяр изопачава и покварява християнството и създава идеологията – религиозна, философска или политическа, която дава живот на всяка създадена от човека структура, която не е подчинена на Бога. В Откр.19:20 ни се разкрива, че това е лъжепророкът, за когото имаме специално слово в Второзаконие 13:1-3.

„И му бе позволено да вложи дихание в образа на звяра, така че образът на звяра да проговори; също и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на образа на звяра. И принуждаваше всички, малки и големи, богати и бедни, свободни и роби, да им бъде сложен белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. Тук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.”

Числото на Антихрист 666 е число на човек и ни говори за несъвършеност. Числената стойност на името на Исус в гръцката азбука, където буквите са означавали и числа, е 888. „А за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец” (Матей 24:36; Деяния 1:7). Годините и времената са положени само във властта на Отец. И все пак, в Откровението ни е дадено нещо като ключ относно про¬дължителността на църковното време от Петдесятница до Второто пришествие или 3,5 години = 42 месеца = 1260 дни = продължителността на епохата на Църквата. Като символ на това време може да послужи продължителността на служението на Господ Исус – 3,5 години. В своите действия звярът не постига съвършенство, затова числото му е 666.

Третото видение представлява Божието общество (Откр.14:1-5). „И видях, и ето, Агнецът стоеше на хълма Сион и с Него сто четиридесет и четири хиляди, които носеха Неговото име и името на Неговия Отец, написано на челата им.” Агнецът и Църквата са заедно. Вероятно това е цялото Божие общество, тези, които са преминали от този свят и тези, които са живи. Те стоят на хълма Сион, местото, където се покланяме на Бога. “Но пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Йерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи ангели” (Евр. 12:22; виж също Йоан 4:20-24). Псалм 2:6 казва: „Но Аз поставих Царя Си на Сион, святия Мой хълм.” Виж също и Ефесяни 2:6 „И като ни възкреси с Него, сложи ни да седим с Него в небесни места, в Христос Исус”.

„Те са онези, които не са се осквернили с жени, защото са непорочни юноши; те са, които следват Агнеца, където и да отива; те са били изкупени измежду човеците като първи плодове на Бога и на Агнеца. И в устата им няма лъжа; те са непорочни.” Ако разглеждаме тези стихове самостоятелно, изолирани от контекста на Библията, създава се впечатлението, че 144000 са само мъже, които не са встъпили в брак с жени. Но ние знаем от контекста на Библията, че бракът е на почит. Дори бракът е отражение на отношенията между Христос и неговата църква. Израел в Стария завет и църквата в Новия завет са представени чрез образа на жена, невяста, посветена на Бога. Но също така ние имаме в Словото жената Езавел и блудницата църква, които ни говорят за смесване на вярващите с нещата от този свят. Горните стихове ни говорят, че посвещението ни трябва да бъде пълно и да бъдем непорочни, изкупени между човеците като първи плодове на Бога.

Четвъртото видение представлява посланието на Божието общество (Откр. 14:6-13). „И видях друг ангел, че летеше сред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и хора.” Думата „ангел” означава „пратеник” или „вестител”. Тук имаме три важни момента на благовестието:

1. Благодатта. „Бойте се от Бога и Му въздайте слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и се поклонете на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори.”

2. Участта на Вавилон. Цялата светска и религиозна система е обречена на унищожение, защото се противи на благата вест. „Падна, падна великият Вавилон, който напои всички народи от виното на своето разпалено блудстване.”

3. Предупреждение към живеещите на земята. Който последва Вавилон: „той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и сяра пред святите ангели и пред Агнеца. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и онези, които се покланят на звяра и образа му, няма да имат покой нито денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му.”

Петото видение – последната жътва (Откр.14:14-20). „И видях, и ето, бял облак и на облака седеше Един, Който приличаше на Човешкия Син и имаше на главата си златен венец, а в ръката си остър сърп.” Намираме чудесно съответствие между Откр.14:14 и Даниил 7:13, където Един като Човешки Син слага край на владичеството на зверовете. Човешкият Син чака знак, кога да хвърли сърпа (Марк 13:32).

Шестото видение – поглед към следващата картина (Откр.15:1). „И видях на небето друго знамение, голямо и чудно: седем ангела, които държаха седем вида поражения, които са последните, защото с тях се изчерпва Божият гняв.” Имаме поглед към следващата картина на язвите, след което следва кулминацията чрез победоносната песен на светиите от Стария и Новия завет.

Седмото видение – победоносната песен (Откр.15:2-4). „И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и тези, които бяха победили звяра и образа му, и числото на името му, стоеха при стъкленото море, като държаха Божии арфи. И пееха песента на Божия служител Мойсей и песента на Агнеца.” Победоносната песен е един поглед към вечността. В Изход 15 и Второзаконие 32 са дадени двете песни на Мойсей. Божиите праведни съдби ни говорят за духовното избавление на Христос, на което избавлението от Египет е само сянка.

ВТОРА ЧАСТ. ЗВЯРЪТ ОТ МОРЕТО

В ПЪРВАТА част на Откровението имаме четири картини: 7 църкви, 7 печата – светът, 7 тръби – предупреждение към света, 7 видения за войната. Във втората част на Откровението имаме още четири картини: 7 чаши - съдът над света, 7 слова към църквата блудница, 7 видения за хилядогодишното царство и 7 откровения за вечността. Първото видение от четвъртата картина на апокалипсиса ни разкрива един ужасен звяр, смесица от леопард, мечка, лъв, седем глави и десет рога. „И видях звяр, който излизаше от морето и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, а на главите му богохулни имена. И звярът, който видях, приличаше на леопард, а краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв; и змеят му даде силата си, престола си и голяма власт” (Откр.13:1,2).

Звярът има седем глави и десет рога, които говорят, че властта и силата са приоритет в неговата същност. Те му са дадени от змеят, който също има седем глави и десет рога. Числата седем и десет говорят за съвършенство, пълнота и завършеност. Дяволът и Антихрист се опитват да подражават във всичко на Бога и на Христос. Числото обаче на Антихрист е 666, човешко число, което не достига съвър¬шенство. Ние сме любопитни да дешифрираме този звяр, за да разпознаем царете и империите, които са скрити зад него. Даниил и други пророци могат много да ни помогнат за това. „След това, като погледнах в нощните видения, ето четвъртия звяр, страшен и ужасен, и много як; той имаше големи железни зъби, с които изяждаше и сломяваше, като стъпкваше останалото с краката си; той се различаваше от всички зверове, които бяха преди него, и имаше десет рога.” (Даниил 7:7). Традиционното обяснение на Даниил 7 глава е, че зверовете са повторение на образа, който видя Навуходоносор в 2 глава. Това са:

Четирите световни царства (Дан. 2:1-39)
1. Златната глава, Вавилон, 606 - 536 г. пр.Хр.
2. Сребърните гърди, Мидо-Персия, 536 - 333 г. пр.Хр.
3. Коремът и бедрата от мед, Гърция, 333 - 31 г. пр.Хр.
4. Железните крака, Рим, 31 г. пр.Хр.
- 395 г. сл.Хр., Източна и Западна римска империя
- 476 г. сл.Хр., пада Западната римска империя
- 1453 г. сл.Хр. пада и Източната римска империя

Четирите звяра в Даниил 7 глава според традицията са оприличени на четирите световни империи.
1 империя, Лъвът - Вавилон с Навуходоносор
2 империя, Мечката - Мидо-Персия с Кир
3 империя, Леопардът - Гърция с Александър Македонски
1 глава, Сирия със Селевк
2 глава, Египет с Птоломей
3 глава, Тракия с Лизимах
4 глава, Македония с Касандър
4 империя, Четвъртият звяр - Рим с Август

Но нека изследваме какво говори Библията по този въпрос. За кое време се отнася пророчеството в Даниил 7 глава? Ще разгледаме ключовите стихове:

Стих 1, „В първата година на вавилонския цар Валтасар Даниил видя сън и видения...” Пророчествата са дадени доста време след като цар Навуходоносор е починал и Вавилонската империя е вече към своя край. Логично е виденията да бъдат насочени към бъдещето, а не към миналото.

Стих 2, “Видях в нощното си видение и, ето, четирите небесни ветрове избухнаха върху голямото море” (Дан. 7:2). Голямото море може да бъде морето на народите, но може да се приеме и за Средиземно море, около което се случват много от събитията предсказани в Библията. В Откр.7:1 също се говори за четирите ветрове, които можем да свържем с четирите коня на Откр.6:1-8. Захария 6:4,5 ни дава тълкуванието, че това са четирите небесни духа. Всичко това ни навежда на мисълта, че времето в Дан.7:2 се отнася за последните дни. Вълнението на голямото море (или морето от народите) много добре илюстрира днешното състояние на народите.

Стих 7, „той се различаваше от всички зверове, които бяха преди него, и имаше десет рога” ни говори, че този звяр е съвсем различен от другите. Думата преди (на еврейски “qodam”) означава в оригинала „в присъствието на някого” или тези четири звяра са съществували едновременно.

Стих 11 ни разкрива нещо интересно. Четвъртият звяр е погубен, докато останалите три звяра продължават да съществуват. „Тогава погледнах по причина на гласа на надменните думи, които рогът изговаряше; гледах, докато звярът беше убит и тялото му - погубено и предадено да се изгори с огън.”

Стих 12, „А колкото до другите зверове, тяхното владичество беше отнето; животът им, обаче, бе продължен до време и година”. Разбираме, че първите три звяра ще съществуват едновременно в историята заедно с четвъртия звяр. Ние знаем от миналото, че Мидо-Персия унищожи Вавилон, а Гърция погълна Мидо-Персия, след което Рим присъедини четирите династии на Гърция към империята си. Разбираме също, че националният суверенитет на трите звяра ще бъде отнет в полза на четвъртото царство, като те се запазват като нации. Като пример можем да дадем това, което сега става с Европа. Чрез договор една нация предава своята независимост в ръцете на друга, която да отсъжда международните и местните й дела.

Стих 13 ни говори за месиянското появяване в последното време, „...един като човешки син идеше с небесните облаци...”.

Стих 17, „Тези четири големи звяра, каза той, са четирима царе, които ще се издигнат от земята”, ни насочва към бъдещето, докато Навуходоносор е вече в миналото.

Наистина ли четирите звяра илюстрират империите в съня на Навуходоносор?

Първият звяр е описан като лъв с криле. Това не е Вавилон, защото лъвът е служел само за украса на дворците и те са били без крила, докато змията и драконът са се срещали много по-често като символи.

Вторият звяр е описан като мечка, която изяжда много месо. Знаем от Библията, че персийските царе са били доста толерантни и милостиви към поробените народи, затова не можем да оприличим мечката като Мидо-Персия.

Третият звяр е четириглав леопард. Четиримата генерали на Александър Македонски са разделили империята му на четири части, като много често са воювали помежду си и не са запазили целостта й, както е във видението. Това също ни навежда до мисълта, че пророчеството не се отнася за гръцкия цар, а само носи някои елементи от него. Също така леопардът никога не е бил символ на гръцката или македонската общност.

Четвъртият звяр се смята, че е римската империя, но пророчеството много повече подхожда за империя на Антихрист. Десетте рога нямат аналогия със старата римска империя, но много повече кореспондират с десетте рога в Откр.13 и 17.

Даниил 8:20,21 „Двата рога на овена, които си видял, са царете на Мидия и Персия. Буйният козел е гръцкият цар; и големият рог между очите му е първият цар.” Не е логично Божието слово веднъж да посочва Мидо-Персия и гръцкия цар в 7 глава като мечка и леопард, а след това в следващата глава като овен и козел. В крайна сметка се оказва, че тези пророчества в 7 глава са съвсем различни от пророчествата в 2 глава, те се изпълняват в друго време от историята и не са свързани помежду си. Ще открием в тях само отделни елементи от тези четири стари световни царства на Вавилон, Мидо-Персия, Гърция и Рим (Даниил 2:1-39). Има обаче детайли във всяко пророчество, които ще бъдат напълно разбрани, едва когато те се изпълнят. Видението на Даниил, в седмата глава, е насочено към четири велики световни сили, които ще управляват в последните дни по едно и също време, но в различни части на света.


Кои са тези четири звяра? Символизмът при зверовете може да ни помогне много. Споменаването на четири ветрове и четири звяра ни навеждат на мисълта за четирите посоки на света. Разбираме, че събитията с тях стават в целия свят. Също така четирите звяра могат да символизират царете на целия свят, но не е изключено това да са и четири конкретни личности, представители на всички останали.

Първият звяр. Стих 4, „Първият беше като лъв и имаше орлови крила; а като го гледаха, крилата му се изскубнаха и той се вдигна от земята, и беше заставен да се изправи на два крака като човек, и му бе дадено човешко сърце” ни говори, че първият звяр стана на два звяра, с две различни емблеми на лъв и орел, докато Вавилон се запази като една нация. Също така имаме преход от животинско състояние към човешко и възвисяване в морално и интелектуално отношение. От тълкуванието на ангела, разбираме, че зверовете символизират царе и царства. От пророчествата научаваме, че тези нации ще съществуват заедно през последното време преди идването на Господ Исус. Кои са тези царства?

Бог използва символи и често пъти чрез символите ние можем да открием държавите, които ще играят важна роля в последното време. И така, на кого можем да уподобим първия звяр, който приличаше на лъв, от когото се отдели още един звяр с емблема на орел? Често пъти ние употребяваме вместо САЩ, името „Чичо Сам” и „Джон Бул”, вместо Великобритания. Казваме също руската или северната мечка и британският лъв. Общоизвестно е, че лъвът е символ на Великобритания. Лъвът обаче имаше криле на орел (вероятно символ на обширните морски сили), които се изскубват. Орелът е националният символ на САЩ, които произлизат от Великобритания и са се отделили от нея през 1776 година, когато е написана Декларацията за независимост на САЩ. Величието на лъва и силата на орела ни говорят за притежание на голяма власт и мощ.

В Еремия 50 глава има слово за Вавилон. Знаем от Библията, че има три отделни Вавилона:

1. Вавилон от времето на Нимрод
2. Вавилон от времето на Навуходоносор
3. Вавилон от времето на Апокалипсиса

Соломон казва, че „каквото е станало, това е, което ще стане; и каквото е било извършено, това е, което ще се извърши; и няма нищо ново под слънцето” (Екл.1:9). Стих 12 от Еремия 50 глава насочва вниманието ни към последното време или Вавилон от Апокалипсиса. „Пак майка ви ще се посрами много, родителката ви ще се смути; ето, тя ще бъде последна между народите.” Говори се за майка и дъщеря. Употребена е думата “последна”, което означава, че като нация дъщерята е създадена последна и ще бъде по-велика от майка си. Ще бъде и последна, която ще управлява. Ако първият звяр не е Вавилон на Навуходоносор, но е нация (или нации) от последното време, тогава и другите зверове също ще съществуват в последното време.

Вторият звяр. Стих 5, „След това, ето, друг звяр, вторият, приличен на мечка, който се повдигна от едната страна и имаше три ребра в устата си между зъбите си; и му казваха така: Стани, изяж много месо.” Мечката е символ на Русия. Знаем от историята, че Русия е допринесла най-много за проливане на кръв: Октомврийската революция, чистките на Сталин, лагерите в Сибир (20 млн.), Волговият глад (6 млн.), ликвидирането на полските офицери, Втората световна война... Русия действително е погълнала много месо и има възможност пак да го направи (Езек. 38,39). Пророчеството е, че тя се “повдигна от едната страна”, поза, която ни говори, че е готова да се нахвърли върху нова жертва. Трите ребра са само остатъци от предишната жертва. Трудно можем да идентифицираме ребрата. Можем само да предполагаме, че това са Литва, Латвия и Естония или Унгария, Чехословакия и Източна Германия. Много е вероятно, това да се случи и в бъдещето.

Третият звяр. Стих 6, „След това, като погледнах, ето, друг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си четири птичи крила; този звяр имаше и четири глави; и му бе дадена власт.” Третият звяр е леопардът, един от най-опасните хищници, известен с неочакваните си атаки. Четирите крила на гърба му ни говорят за бързината с която действа. Числото четири ни говори и за четирите посоки на света. Този звяр е империя и се оглежда на всички страни за още плячка. Много е вероятно този звяр да символизира Германия. На тази нация се даде власт. През последните 130 години Германия доминира сред народите и е причина за три големи войни: френско-германската през 1870 г., Първата и Втората световна, като всички те бяха планирани и започнати от Германия. Германският танк „Леопард” е най-известния танк в Европа и НАТО. Четирите глави представляват въздигания и падания на нацията. Първата глава е вероятно Кайзера; втората глава – Хитлер; третата глава - разделена Германия; четвъртата глава - обединена Германия.

Четвъртият звяр. Стих 7 и 8, „След това, като погледнах в нощните видения, ето четвъртия звяр, страшен и ужасен, и много як; той имаше големи железни зъби, с които изяждаше и сломяваше, като стъпкваше останалото с краката си; той се различаваше от всички зверове, които бяха преди него, и имаше десет рога. Докато разглеждах роговете, между тях излезе друг рог, малък, пред който три от първите рогове се изкорениха; и, ето, в този рог имаше очи като човешки очи и уста, които говореха надменно.” Четвъртият звяр е с десет рога. Роговете при животните се използват за самоотбрана или атака. Нормално е те да имат по два рога, докато тук са споменати десет, които илюстрират изключителната сила на този звяр. Десетте рога са десет царе, които ще се обединят в единно световно правителство и ще контролират и погълнат цялата земя.

Светът още през 1954 г. е разделен на десет административни области. Посочва се, че ООН вече играе тази роля на световно правителство, а Г8 е неговият борд на директорите. Имаме вече световна банка, световен валутен фонд, световен съд, световен търговски център, световни сили (сините каски) на Обединените нации и световен компютър, наречен звярът, разположен в Европа. Възможно е цялата власт да се премести един ден в ръцете на Европейския съюз, която е вече най-мощната икономическа сила. Обединените нации са съставени от всички нации, затова са различни. Исая пророкува за тях в 13:4, „Гласът върху планините на множеството приличаше на голям народ! Шумен глас от царството на събраните народи!” Исая казва “царството на събраните народи” или Обединените нации. Те ще бъдат последното световно правителство и са подкрепяни от най-силната нация в света, САЩ. Америка беше основната причина за създаването на ООН и оказаха най-голямата финансова подкрепа.

Каква ще бъде ролята на Съединените щати в тези последни дни? За да разберем това, трябва да се обърнем към пророчеството от Откровение 13 глава. Звярът, който виждаме там, е с тялото на леопард, крака на мечка, уста на лъв и десет рога, същите символи, описани в Даниил 7 глава, но сега обединени. Тук са представени три от четирите най-силни държави: Германия, Русия, Великобритания и съюзът от десетте рога. Къде са Съединените щати? Може би са включени в образа на лъва, или ще бъдат силно отслабени поради военен конфликт или терористични акции. Възможно е да се отдръпнат от Новия световен ред и цялата власт да се премести от САЩ към Европа.

Ние не знаем точно каква ще бъде съдбата на САЩ, но има едно пророчество в Откровение 12:14, което ни описва Израел като жена в родилни болки, подложена на гонение от Антихрист за три години и половина, точно преди битката при Армагедон. При гонението на жената й се дават криле на орел, за да може да отлети в пустинята, където ще бъде запазена. Възможно е символът на орела да говори отново за САЩ – единствените, които упражняват своето вето, за да подкрепят и защитават Израел.

Захария 14 глава ни дава пророчество как ООН ще дойде срещу Израел при битката в Армагедон, „Защото ще събера всички народи на бой против Йерусалим.” Това предполага, че САЩ може да се оттеглят от Световното правителство или правото на вето може да отпадне. Някои смятат, че терористичните атаки срещу Америка са удар и срещу Израел, защото най-много евреи живеят в Ню Йорк. Може би крайната цел на мюсюлманските екстремисти е Америка да бъде отслабена до такава степен, че да не може или да не иска да се намеси, когато ислямските сили заедно с Русия нападнат малката изолирана израелска държава. Езекиил 38 и 39 глава пророкува, че ООН ще изпрати умиротворителни сили начело с Русия. Изброяват се държавите, които ще бъдат включени в тази операция: Персия (Иран и Ирак), Етиопия, Либия, Гомер и Тогарм (вероятно Полша и Турция).

ТРЕТА ЧАСТ. ЗВЯРЪТ ОТ ЗЕМЯТА

„И ВИДЯХ друг звяр, който излизаше от земята; и имаше два рога, като агнешки, а говореше като змей. Той упражняваше цялата власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана беше оздравяла...” (Отк.13:11-18). „И видях бял кон; и яздещият на него имаше лък; и му бе даден венец и той излезе побеждаващ и за да победи.” (Откровение 6:2). Сатанинската троица имитира Божията Троица. Змеят или Сатана имитира Бог Отец; звярът, който излиза от морето или Антихрист, имитира Бог Син и звярът, който излиза от земята или Лъжепророка, имитира Бог Святи Дух.

Сатана изкушаваше Исус в пустинята и поиска от Него да му се поклони, като обеща да Му даде политическа власт. Христос отказа. Дяволът се обърна към зверовете описани в Откровение 13 глава, като запази за себе си политическата власт (червеният кон). На звяра от морето той даде икономическата власт (черният кон) и на звяра от земята - религиозната власт (белият кон). Целта на несвятата троица - змеят, звярът и лъжепророкът е глобализация, нов световен ред и контрол върху целия свят. Това е отчаян опит да бъде въвлечено в бунт срещу Бога цялото човечество, но планът им пропада. Ние знаем какъв е резултата от Откровение 19:19-21 и 20:10. Антихрист заедно с лъжепророка ще воюват срещу Божиите люде, ще ги победят и ще управляват над тях, но няма да могат да им навредят духовно. След като бъде установено световно правителство лъжепророкът ще изисква от всички да се поклонят на звяра от морето - Антихрист. Истинските вярващи обаче няма да му се поклонят, поради която причина ще страдат, но в края ще бъдат възнаградени с вечен живот.

Ролята на Антихрист и лъжепророка са много важни в последното време. Затова Откровението отделя достатъчно място, за да ни запознае с тези личности и да ни подготви за срещата ни с тях през последните времена. В Стария Завет е отделено достатъчно място за Антихрист, описан от Даниил (7 глава) като малкият рог. Би трябвало да очакваме, че Писанията и специално Даниил, също ще отделят място за личността на лъжепророка. Какво обаче казва традицията, когато разглежда Даниил 7 и 8 глава? Обикновено се тълкува, че 8 глава ни насочва първоначално към Антиох Епифан като преобраз и след това към самия образ – Антихрист, както е предадено това в 7 глава на Даниил. Но много по вероятно е пророчеството в 8 глава да се отнася за лъжепророка от последното време описан в Откр. 13 гл.

Доказателствата за това са няколко:
1. Даниил е бил много разстроен и е боледувал няколко дни, защото никой не е разбирал видението дадено в 8 глава. Докато при 7 глава Даниил не е имал такова преживяване. Това опровергава всяка идентичност между 7 и 8 глава.

2. На няколко места е казано, че пророчеството се отнася за последните времена, а това не включва образа на Антиох Епифан, който е живял преди Христа. „...видението се отнася до последните времена” (Стих 17). „Ето, аз ще те науча какво има да се случи в последните гневни времена; защото видението се отнася до определеното последно време” (Стих 19). „А казаното видение за вечерите и сутрините е вярно; все пак, обаче, запечатай видението, защото се отнася до далечни дни” (Стих 26).

3. Описанията в Даниил 7 и 8 глава за малкия рог са коренно различни и ни насочват към две различни личности, Антихрист (7 глава) и лъжепророкът (8 глава).

4. Пророчеството в 8 глава не може да се отнася за Антиох Епифан, защото той само е осквернил светилището, докато в стих 11 се казва, че „мястото на светилището му бе съсипано”, вероятно храмът ще бъде частично или цялостно разрушен. Това означава, че ще има един бъдещ храм и бъдещ разрушител.

5. Антиох Епифан е бил човек на войната, както ще бъде и Антихрист (Дан. 7:20-24; Откр.12:17; 13:7), който ще воюва през голяма част от управлението си, докато за малкия рог в 8 глава ни се казва, че „ще погуби мнозина в спокойствието им”.

6. Стихове 23-25 не описват исторически факти за Антиох Епифан, както и негови методи или характер.

7. Описанието в стиховете 23-25 не е подходящо за Антиох, защото тълкуванието ни съобщава, че малкият рог „ще въстане и против Началника на началниците; но ще бъде смазан, не с ръка” (Откр.19:20). Погубването му ще стане свръхестествено.

Нека разгледаме текста за лъжепророка в Откровение 13:11-18:
1. Лъжепророкът прилича на агне, но гласът му е като на змей.
2. Застава пред първия звяр и очаква неговите заповеди.
3. Говори от името на първия звяр.
4. Принуждава всички да се покланят на звяра.
5. Мами жителите на земята, като върши знамения, като сваля огън от небето.
6. Работи за изграждането на образ на звяра.
7. Дава живот на образа на звяра.
8. Принуждава всички да се покланят на зверовия образ.
9. Прави да бъдат избити тези, които не се покланят на образа на звяра.
10. Принуждава всички да им се сложи белег на ръката или на челото.

Ето и пророчеството за малкия рог в Даниил 8:9-14:
1. Ще се издигне малък рог или един нищожен човек.
2. Ще има влияние в целия свят поради сатанинското помазание.
3. Ще се възвеличи до небесата (Сатана въплътен в малкия рог).
4. Малкият рог ще заблуди мнозина от светиите, както Сатана завлича една трета от ангелите (малкият рог е свързан с вдъхновителя си Сатана, бунта на когото е описан в Езекиил 28:13-17).
5. Ще воюва, ще победи светиите и ще ги стъпче.
6. Ще въведе свои ритуали.
7. Ще изопачи истината.
8. Ще успее да направи всичко това по мирен начин.
9. Неговото действие обаче ще бъде ограничено във времето.
10. Светилището ще бъде очистено и истината ще възтържествува.

В Даниил 8:23-25 ни е дадено тълкуванието за малкия рог:
1. Увеличаване на беззаконието (“стигнат до върха” - прелюдия за последния съд).
2. Цар с жестоко лице.
3. Вещ в измама.
4. Ще има голяма сила, но не като силата на Антихрист.
5. Ще погубва тези, които не се покоряват.
6. Ще поквари силния и свят народ.
7. Ще успява измамата в ръката му.
8. Ще погуби мнозина в спокойствието им.
9. Ще бъде в бунт срещу Бога.
10. Ще бъде погубен, но не с ръка.

Лесно можем да идентифицираме малкия рог от Даниил 8 глава с лъжепророка от Откровение 13 глава. Има много общи черти между тях. При съпоставянето на Даниил 8 и Откровение 13 получаваме следната цялостна картина:
1. Описана е личност с голямо безсрамие, безочие и жестоко лице, която говори като змей.
2. В Даниил лъжепророкът е споменат като един рог и показва възможния му произход, докато в Откровение той е с два рога и имитира агнеца Христос.
3. В Даниил неговата мощ е заимствана, а в Откровение - упражнява цялата власт на първия звяр или също е заимствана.
4. В Даниил той не действа чрез война, а унищожава мнозина в спокойствието им, както и в Откровението постига целта си чрез гладна смърт, защото никой не може да купува или продава, ако няма белега на звяра.
5. Малкият рог е описан от Даниил като великия погубител, а в Откровение лъжепророкът убива всички, които не се покланят на звяра.
6. Малкият рог унищожава по чудодеен начин, а в Откровение върши велики дела, тъй щото прави да слиза огън от небето.
7. В Даниил, малкият рог достига благоденствие чрез измама, а в Откровение - мами всички живеещи на земята.
8. Малкият рог и лъжепророкът постигат своите цели по мирен начин чрез измама, лукавство и икономически контрол.
9. Даниил пише за еврейските светии, докато Йоан пише до християните езичници, като целта е измамникът (малкият рог или лъжепророкът) да бъде идентифициран и разкрит.
10. Описанието на малкия рог в Даниил 7 глава е различно от описанието на малкия рог в Даниил 8 глава, така че Писанието ни насочва към две различни личности, Антихрист и лъжепророкът.

Звярът от морето действа върху обществото за покваряване взаимоотношенията между хората, докато звярът от земята покварява християнството и изопачава връзката му с Бога. В Словото забелязваме, че лъжепророкът имитира във всичко Божиите неща. Това, което е описано в Откровение 13 глава, можем да открием в историята на Илия (ІІІ Царе 17-18). Илия очакваше от Бога поръчението, за да го изпълни; така и лъжепророкът очаква от звяра инструкции. Илия заповяда на огъня от небето да изгори жертвата; така и лъжепророкът ще сваля огън от небето, за да измами жителите на земята. Илия изтреби фалшивите пророци; така и лъжепророкът или фалшивата религия ще гонят светиите на земята.

Магьосниците в Египет подражаваха на Мойсей при вършенето на чудесата, за да заблудят. Истинските чудеса и знамения водят до поклонение към Господ Исус Христос, докато вторият звяр принуждава хората да се покланят на звяра и образа му. Както ние сме запечатани в Святия Дух чрез новорождението (ІІ Кор.1:22; Еф.1:13), така и лъжепророкът подпечатва своите си, като ги принуждава да си сложат белега на звяра. Йоахим Лангхамер дава следната сравнителна таблица за Святия Дух и лъжепророка:

СВЯТИЯТ ДУХ (Йоан 16:13-15)
1. Святият Дух идва от небето с езици – „като огнени” (Деян.2:1-4).
2. Святият Дух прославя Господ Исус Христос (Йоан 16:14,15).
3. Святият Дух води новородените християни да се кланят на Отца и на Сина (Йоан 4:23,24).
4. Святият Дух върши чрез апостолите знамения и чудеса (Евр. 2:4).
5. Святият Дух запечатва вярващите (2 Кор.1:22; Ефес.4:30).
6. Святият Дух възвеличава спасителното дело и възкресението на Исус Христос (І Кор.1:23; 2:2; Йоан 14:26; 16:14; Деян 1:8; І Петр.1:11; І Сол.1:4-6).
7. Святият Дух преобразява вярващите по образа на Исус Христос (2 Кор.3:17,18; Римл.8:26-30).

ЛЪЖЕПРОРОКЪТ (Откр. 19:20)
1. Лъжепророкът сваля огън от небето (духовен огън) (Откр.13:13).
2. Лъжепророкът прославя Антихриста (Откр.13:15).
3. Лъжепророкът кара хората да се кланят на Антихриста и на дявола (Откр. 13:13-17).
4. Лъжепророкът върши големи знамения (Откр.13:13).
5. Лъжепророкът запечатва невярващите с белег (Откр. 13:16).
6. Лъжепророкът принуждава хората да прославят Антихриста поради оздравяването на смъртната му рана (дяволска имитация на Христовото възкресение) (Откр. 13:12).
7. Лъжепророкът принуждава хората да се кланят пред образа на Антихриста (Откр.13:14,15).

1. Същността на лъжепророка
“И видях друг звяр...” Откровение 16:13; 19:20 и 20:10 ни откриват, че този звяр е лъжепророкът. Господ Исус винаги ни е предупреждавал за лъжеучители и лъжепророци, които ще са облечени в “овчи кожи”, но всъщност са “вълци грабители”. Целта е да бъде унищожено истинското стадо. Христос обаче, Който е пожертвал своя живот за стадото е победил вълка. Той ни е дал задачата да изпитваме такива и да упражняваме дарбата “разпознаване на духовете” (1 Кор.12:10). Същността на лъжепророка е хищническа, както е наречен тук “друг звяр”.

2. Произходът на лъжепророка
“...излизаше от земята”. Той произлиза от културния християнски свят и затова е толкова убедителен. Всички хора на науката, изкуството и културата ще могат да кажат: Той е от нашите среди.

3. Характерът на лъжепророка
“и имаше два рога, като агнешки”. Лъжепророкът тук се явява в “овча кожа” (Мат.7:15). Той би ни говорил за хуманност, човечност, християнски идеали и обединение на всички монотеистични религии. Но това е християнство без Христос.

4. Говорът на лъжепророка
“...а говореше като змей”. Това не означава, че речите му ще всяват ужас. Напротив, той ще действа с ласкателни думи, както при изкушението на Адам и Ева в Едем. Лъжепророкът ще измами голяма част от хората, “Истина ли каза Бог” и “Вие ще бъдете като Бога”.

5. Властта на лъжепророка
“Той упражняваше цялата власт на първия звяр...” Лъжепророкът ще бъде дясната ръка на Антихрист, като използва всякакви средства за пропаганда, включително и окултни, за постигане на целите им.

6. Целта на лъжепророка
“...и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана беше оздравяла”. Крайната цел на лъжепророка е идолопоклонство и специално поклонение на Антихрист.

7. Действията на лъжепророка
“И вършеше големи знамения, дори предизвика и огън да слиза от небето на земята пред човеците”. Словото ни говори, че ние се движим не чрез виждане, но чрез вяра. Нашето спасение е чрез вяра в Господ Исус Христос и в Неговата жертва на кръста за нашите грехове. В света хората казват: Докато не видя, няма да повярвам. Точно това ще прави сатанинската троица: Сатана, Антихрист и лъжепророкът. Те ще заблуждават човеците чрез знаменията и чудесата, които ще вършат. Ние сме свидетели как в църкви в Йерусалим слиза огън от небето и той се пренася чрез поклонниците и в други държави.

8. Измамата на лъжепророка
“И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от меча и оздравя”. Поради това, че хората не повярваха в истината, Бог допуща всред тях да действа измама, за да бъдат изпитани. Антихрист дава своята власт на лъжепророка, докато самият той е получил тази власт от Сатана. Но в крайна сметка Бог е Този, Който позволява да стане това, за да бъде изпитано цялото човечество. И живеещите на земята ще последват лъжата, измамата и идолопоклонството.

9. Образът на звяра
“И му бе позволено да вложи дихание в образа на звяра, така че образът на звяра да проговори; също и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на образа на звяра”. Лъжепророкът е обладан от духа на Сатана и на Антихриста и ще предаде този дух и на образа. Образът, който говори, вече действа мощно в този свят. Във Вавилон, Навуходоносор изискваше от всички да се покланят на златния образ. Сега, във всеки дом, има “образ, който говори” и голяма част от човечеството вече му се покланят. Това убива духовно мнозина. Ако сега, в мирното време на демокрацията, сме си издигнали идоли, колко ли голям ще бъде натискът, когато Антихрист узурпира цялата власт на света?

10. Белегът на звяра
“И принуждаваше всички, малки и големи, богати и бедни, свободни и роби, да им бъде сложен белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име”. Времето в което живеем е време на пълен контрол върху всеки индивид. Трудно можем да кажем на колко места вече са вложени нашите лични данни. Много хора вече си слагат чиповете по желание. Идва време, когато това ще стане задължително. Без чипа, никой няма да може да купува или продава, а това означава, че човек ще бъде лишен от всякаква форма на икономически живот. Ако човек не уповава на Бога за свръхестествено снабдяване, както израелтяните в пустинята, ще направи компромис и ще се поклони на звяра.

11. Числото на звяра
Твърде много се е писало за последния световен диктатор и владетел на света - Антихрист, а също така и за лъжепророка. Библията също отделя място, за да бъдем предупредени и запазени в тези последни времена. Откровение 13 глава подробно ни запознава с първия и втория звяр или Антихриста и лъжепророка. Тук ще разгледаме последния стих на 13 глава. „Тук е нужна мъдрост...” Има различни видове мъдрост. Библията ни говори за Божията мъдрост в І Кор. 2:6-7, „Обаче ние поучаваме мъдрост между съвършените, ала не мъдрост от този век, нито от властниците на този век, които преминават; а поучаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава”.

„Който е разумен, нека сметне числото на звяра”. Ако ние използваме нашия разум и мисли, основани на Божието Слово и използващи молитвата и водителството на Святия Дух, никога няма да станем жертва на Антихриста, нито на лъжепророци. Много хора гледат на нас като на водачи. Ако ние не проумяваме времената, то самите можем да бъдем заблудени, а също така да заблудим и други. „защото е число на човек”. Божието Слово ясно ни казва, че това е число на човек. Христос е истинският Божий помазаник. Антихрист е помазан от дявола и затова никога не може да достигне до съвършенство. „а числото му е шестстотин шестдесет и шест”. Много се е писало за това число. Числото шест е половината от дванадесет, най-разпространеното число в Библията, което означава връзка на Бога и човешката организация. Имаме 12 израелски племена, 12 апостоли, 12 крайъгълни камъни, 12 порти, 12 водни извора в пустинята, 12 стълба, 12 пити, 12 вола, 12 жезъла и т.н. Самото число шест е символ на ограниченост, неуспех, непълнота, провал, безизходица и гибел. Числото шест е човешко, защото човекът беше сътворен на шестия ден. Трите шестици могат да означават сатанинската троица: Сатана, Антихрист и лъжепророка. В по-общ смисъл, това просто е число на човек, който се опитва без Бога да достигне съвършенство. Знаем, че числото седем символизира Божието съвършенство и пълнота. На дявола и Антихрист, както и на лъжепророка винаги не им достига едно, за да достигнат съвършенство. В по-тесен смисъл, това може да бъде числената стойност на дадено име или в края на времето – на самия Антихрист.

Поради това, че Откровението е било винаги актуално през цялата християнска история, вярващите са откривали в Писанията изпълнения за своето време. Например, гоненията при Нерон са били толкова големи, че се е мислело, че той е Антихрист. Числената стойност на името му е 666: qsr nron – „Цезар Нерон”, 100+60+200 и 50+200+6+50. Той е представял себе си за бог и след смъртта му са вярвали, че отново ще се върне. Нерон е бил и първият голям гонител на християните, предвестник на модела на Антихрист. И титлата на папата „Наместник на Бога” също отговаря на числото 666. Има и други имена, преобрази на Антихрист, чиято числена стойност отговаря на 666, като Антиох Епифан, Наполеон, Сталин и други.

Има и други приложения на числото 666. Например кода, с който се активира свръхкомпютъра, построен в Белгия, е 666. Числената стойност на думата „компютър” също прави 666. Номерът на вашата банкова сметка започва с 666. Вашият идентификационен номер или ЕГН също започва с 666 и ако вие един ден си поставите чипа, ще бъдете свързан с мегакомпютъра, наречен звяра. Чрез чипа на дясната си ръка или челото вие ставате придатък или биоробот и ще бъдете напълно контролиран от него и в крайна сметка от Антихрист.
Библията предсказва с поразителна точност това, което се случва днес. Ако пренебрегнем предупрежденията, Божието слово казва, че ще пием от горчивата чаша на Божия гняв.

„Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и сяра пред святите ангели и пред Агнеца. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и онези, които се покланят на звяра и образа му, няма да имат покой нито денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му. Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус” (Откр. 14:9-12). „А те го победиха чрез кръвта на Агнеца и чрез словото на своето свидетелство; защото не милееха за живота си дотолкова, че да бягат от смърт” (Откр.12:11).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ТРИТЕ ГОЛЕМИ ЗАГОВОРА
Хауърд О. Питман

Първият заговор
„А ти казваше в сърцето си: ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината в събранието на боговете, в най-крайните страни на Севера” (Исая 14:13). Ето, първият от трите големи заговора е открит тук от пророк Исая. Този заговор включва една личност. Той заговорничеше в сърцето си. Неговият заговор се състоеше от три неща, които той щеше да направи. Те са следните:
1: Ще възлезе на небето.
2: Ще възвиши престола си над Божиите звезди.
3: Ще седне на планината в събранието на боговете, в най-крайните страни на севера.

Ще възлезе от къде? Където и да беше, той вече беше управляващ, и вече имаше престол. Втората част от неговия заговор беше да превъзвиши престола си. Третата част беше да седне на планината в събранието. Планината означава най-високото място, или място на контрол или командващ от престол. „Събрание” означава, целият съвет или творение. По този начин неговият заговор беше да отиде на небето, да заеме Божия престол и да измести Бог като управляващ над цялото творение. За да заговорничи някое създание и дори да мисли за такова нещо, то подобна личност трябва да има причина да вярва, че може да го направи. Първо той трябва да има достъп да влезе в небето. Второ, той трябва да има някаква свръхестествена способност, която да му дава основание да мисли, че подобно нещо е възможно. Трето, той трябва да вярва, че притежава интелекта, силата и способността да управлява над творението. Ако всичко това е вярно, то автоматично се елиминира което и да е човешко същество от плът и кръв да бъде тази определена личност!


Нито едно човешко същество, докато е плът и кръв, има достъп до небето, тъй като небето е в духовната сфера. Библията казва, че то не е достъпно за плът и кръв. Нито едно човешко същество, няма значение колко е велико, може да има интелекта да управлява над творението. Ако не е човешко същество, то трябва да бъде духовно, но какъв вид духовно? Какъв дух може да повярва, че има способността на Бог? Кое е това създание? Отново се обръщаме към пророк Исая, за да идентифицираме тази надменна личност! „Как падна от небето, ти Деннице, сине на зората! Отсечен до земята ... ти, който поваляше народите!” (Исая 14:12). А, сега знаем кой е той; той е Луцифер! Той беше наречен „син на зората”. На еврейски това име означава „дневна звезда”. Личност с двойно име. Име на обич!

По някое време тази личност е била скъпа на Божието сърце. Той е бил толкова скъпоценен, че Бог вече му е дал царство. При все това, той се разбунтува срещу Бог, който го формира, обичаше го, даде му безсмъртност и дори му даде царство. Това е естеството на истински бунт. Старовременната битка между доброто и злото започна с един бунт. Преди да свърши, този бунт планува да има зад гърба си един свят пълен с бунтовници. Този бунтовен характер ще се изявява многократно през годините на историята докато последната битка започне.

Вижте какво наказание ще получи той за бунта си. „Обаче ти ще се снишиш до шеол, до най-долните дълбочини на бездната” (Исая 14:15). Той е осъден да отиде в ада, но забележете, че тази присъда е в бъдеще време. Присъдата е произнесена, и няма да бъде отменена, но няма и да бъде изпълнена до бъдеща дата. Тази дата вече е определена в Писанието. „За тези невярващите, чийто ум богът на този свят е заслепил, за да не ги озари светлината от славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога” (ІІ Коринтяни 4:4). Забележете неговото название тук, то е „богът на този свят”. Думата „свят” е преведена от гръцката дума „aion”, която означава „време”. Той ще съществува докато има време и на края на времето, ще бъде изпълнена неговата присъда. Дотогава той ще продължава службата си като бог на този свят. Какъв вид създание е това? Кой би притежавал достатъчна способност да повярва, че може наистина да победи Бог? Какво го накара да мисли, че може да успее? Отговорът се открива в историята за неговото създаване.

„Сине човешки, надигни плач за тирския цар и му кажи: Така казва Господ Йехова: Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти беше в Божията градина, в Едем; ти беше обсипан с всякакви скъпоценни камъни: със сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антракт, смарагд и със злато; направата на тъпанчетата и свирките ти е била приготвена за теб в деня, когато си бил създаден. Ти беше херувим, помазан, за да засеняваш; и Аз те поставих така, че беше на Божия свят хълм; ти ходеше сред огнените камъни. Ти беше съвършен в постъпките си от деня, когато беше създаден, докато в теб бе намерено беззаконие.” (Езекиил 28:12-15). Тези четири стиха разкриват много факти относно тази личност. Стих 12 свидетелства за неговата мъдрост и красота. Стих 13 разкрива, че Бог беше установил царство за него в Божията собствена градина Едем. Същият стих също разкрива, че Бог му даде суверена власт над богатството на този свят. Изказването относно „тъпанчетата и свирките” се отнася до дарбата музика, който Бог му беше дал.

Стих 14 го идентифицира като „помазаният херувим, за да засенява”. Херувимите бяха царските ангели-пазачи. Те са най-високият род ангели, а този, определеният, стоеше дори по-високо от другите. Той беше собственият служител на Бог, служещ за защита или щит, или като светлоотразител. Самото име „Луцифер” на латински означава „ярко светещ светлоотразител”. Той разкриваше Божията светлина на творението. Другите духове не гледаха директно Бог, те Го виждаха чрез неговата отразена светлина. Забележете, че помазанието му е в сегашно време, което означава, че той е позмазан от Бога. Не че той беше помазан, а че е помазан. Божието помазание все още е върху него. Както Саул носеше Божието помазание до смъртта си, така и това създание ще носи Божието помазание до края на службата си, или до края на времето!

Стих 15 показва, че Бог го създаде съвършен и това съвършенство остана, докато не се появи греха в него. О, съвършен в красота, съвършен в сила, съвършен в мъдрост, съвършен във всичко, докато грехът не разруши всичко това! Сега вече знаем кой е той, как и защо беше създаден, и защо си мислеше, че може наистина да завземе Божия престол. Както научихме по-рано, той се възвиси от собствения си трон в Едем към небето и се опита да завземе Божия престол. Той се провали в опита си да завземе Престола. В този момент неговата мъдрост беше вече покварена. Той осъзна, че не може да го направи сам, така че се обърна към ангелите и се опита да ги въвлече в заговора.

Вторият заговор
Сега става вторият заговор. „И опашката му, като завлече една трета от небесните звезди, хвърли ги на земята; и змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото й, щом роди (Откровение 12:4). Във втория заговор, една трета от небесните ангели се присъединиха към него в опита му да превземе небето. Защо един ангел би се присъединил към него, камо ли една трета от тях? Ангелите знаеха, че няма план за изкупление за тях. Веднъж паднеха ли, не можеха да бъдат изкупени. Бяха ли глупави? Не, Бог никога не е направил глупав ангел. Това стана заради изпита. Бог не изкушава никого, но Той изпитва всеки. Бог остави място за съмнение като изпит за ангелите и една трета се провалиха.

В този момент открита война избухна в небето. „И стана война на небесата: Михаил и неговите ангели воюваха против змея; и змеят воюваше заедно със своите ангели” (Откровение 12:7). В този ден Михаил наследи названието „Арахангел”, Луцифер загуби названието си на „Отразител” и получи сегашното си название „Сатана, дяволът”. Михаил, предвождайки две-трети от ангелите, победи дявола и неговите ангели. „Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И беше свален големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами цялата вселена; свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него” (Откровение 12:8-9).

Михаил спечели ли войната? Не, той само спечели битката. Забележете къде беше свален дяволът и неговите ангели - тук, на земята. Той е тук на земята, във въздухът навсякъде около нас. „в които сте ходили някога според вървежа на този свят, в съгласие с княза на въздушното владение, на духа, който сега действа в рода на непокорните” (Ефесяни 2:2). Затова Библията го нарича „богът на този свят”. Той е богът на този свят. Той живее в този свят и го управлява. Той може да вземе всеки изгубен човек, когато си поиска и да го принуди да му се подчини. „с кротост да увещава противниците, та дано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината, и да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола, от когото са уловени живи, за да вършат неговата воля (ІІ Тимотей 2:25-26). Само спасените могат да му се противопоставят, изгубените той може да улови, когато си поиска. Тъй като не може да улови спасените, той трябва да се справя с тях чрез това, което Библията нарича „примката на дявола”.

В този момент без съмнение, след като изхвърлил дяволът от небето на земята, Михаил беше готов да заведе лоялните ангели на земята и да привърши с бунтовниците. В този момент Бог се намеси и завърши битката между лоялните ангели и падналите ангели. Изпитът свърши, една трета се провали на теста. Сега самият Бог ще приключи тази война. Той ще я завърши по такъв начин, че нито един дух да не се съмнява в своята способност отново. Така че, Бог напусна тронната Си зала в Небето и слезе на планетата земя. Той ходеше в собствената си градина и преглеждаше творческата си работа. Тогава, с последното си творческо дело, Той направи най-слабото нещо, което беше възможно да се направи – плътта! След това Бог отиде да се срещне лице в лице с дявола в градината и постанови божественият си декрет. „Ще поставя и вражда между тебе и жената, и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти наранява главата, а ти ще му нараняваш петата (Битие 3:15).

Ангелите повече няма да водят тази битка. Бог изправи най-слабото нещо, което можа да направи (потомството на Ева) срещу най-силното нещо, което можа да направи. Победителят получава всичко. Слабата плът трябва да надделее в тази битка или бунтът ще превземе Божия престол. Битката бушуваше на планетата земя между големият и велик дух Сатана и скромната слаба плът, потомството на Ева, докато ковчегът заплува. На този ковчег беше Ной, неговата жена, техните трима сина и съпругите им. Само осем души останаха живи на планетата земя. Сатана не можа да спечели осем души. Само осем от потомството на Ева бяха оставени живи. Само осем стояха между него и пълната победа. Бог не се притесняваше, защото знаеше, че не осем, дори не седем, не можеха да победят дявола. Броенето се свежда до един! Никъде в Писанията не се казва, че човек може да го направи; това, което се казва, е, че Бог не може да намери човек, който беше готов да плати цената. Той трябваше да изпрати Собственият си войник, Неговият собствен син, Неговото собствено Слово, да стане плът и да воюва против дявола като потомство на Ева. Божият божествен декрет в Битие 3:15 трябва да бъде потвърден.

Цялата война се стовари върху раменете на Исус. Битката беше започната от един бунт в Небето, след това една трета от ангелите се пренесоха на земята. Цялото творение беше включено, директно или индиректно. Оформяше се най-великата битка, която някога се е водила в цялото творение. Мястото на битката беше избрано. Всички Божии сили и силите на дявола стояха от двете страни на линията, както двама велики войни се подготвят за срещата си. Исус, синът на Мария, потомството на Ева, скромната малка слаба плът, щеше да влезе в битката против великия дух Сатана, най-силното нещо, което Бог някога беше създал. Той беше създаден съвършен в сила, съвършен в красота, съвършен в мъдрост. Сега той щеше да се премести на арената срещу най-слабото нещо, което Бог можеше да направи, скромната малка плът. Победителят щеше да спечели правото да управлява от Божия собствен Престол!

Ако тази среща се беше състояла в Лас Вегас, всичките залози щяха да бъдат за сатана. Всички шансове бяха на негова страна. Той имаше на разположение цялото богатство на планетата земя и цялата власт и престиж на управниците на този свят. Той беше велик дух: красив, силен и мощен! Какво имаше неговият опонент Исус? Той беше само малко парче плът. Цялото несъвършенство на плътта беше в Него. Той дойде от прахта на земята. Сатана си мислеше, че щеше да го победи в първия рунд. Исус не навлезе в битката неподготвен. Той носеше със себе си само едно оръжие, но това щеше да бъде единственото оръжие, от което щеше да се нуждае. Дяволът беше предизвикал това оръжие преди и беше забравил за него. Той дори не вярваше, че то може да завърши това, което беше започнало, и това беше неговото поражение. Какво беше това могъщо оръжие? Това беше Божието Слово и Исус знаеше как да го използва!

„Тогава Исус беше отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня и тъй, изкусителят дойде и Му каза: Ако си Божий Син, заповядай тези камъни да станат хлябове. А Той в отговор каза: Писано е: „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.” Тогава дяволът Го заведе в святия град, постави Го на крилото на храма, и Му каза: Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: „Ще заповяда на ангелите Си за тебе; и на ръце ще те вдигат, да не би да удариш о камък ногата си.” Исус му рече: Писано е още: “Да не изпитваш Господа, твоя Бог.” Пак го заведе дяволът на една много висока планина, показа Му всичките царства на света и тяхната слава и Му каза: Всичко това ще Ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Тогава Исус му каза: Махни се, Сатана; защото е писано: „На Господа, твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш.” Тогава дяволът Го остави; и ето, ангели дойдоха и Му прислужваха (Матей 4:1-11).

Исус навлезе в тази пустиня като синът на Мария и потомството на Ева. Четиридесет дни по-късно, той излезе като Господ на Господарите и Царя на царете. Най-голямата битка на творението беше извоювана, и Исус победи. Той ще управлява небето. Той ще седи на Божия Престол! Божият божествен декрет от Битие 3:15 беше потвърден. Битката свърши; войната беше спечелена. Но чакайте, нещо странно се случи. Бог никога не изяви победата си. Ангелите никога не се възрадваха; те въобще не показаха, че беше свършила. Духовете от тъмната сфера бяха объркани. Какво става тук, защо Бог не изяви победата си? Защо не постави край на всичко това? Защо позволи на Исус да продължи? Най-накрая той надви дявола, нали?

Бог никога не изяви победата си, защото имаше да свърши повече отколкото само да победи този неприятел. Бог искаше обратно потомството на Ева, което дяволът беше откраднал от Него. Бог имаше план да ни върне обратно, защото той обичаше толкова много нас, скромните човешки същества. Успехът на този план напълно зависеше от Божията способност да го пази в тайна от духовете на тъмната сфера. Ако те знаеха какво прави Бог, никога нямаше да убият Исус. Дори когато го свалиха от кръста, духовете на тъмната сфера си мислеха, че все още могат да имат шанс да успеят. Но когато отмахнаха камъка и гробът беше празен, те знаеха, че всичко свърши. Сатана стана победен враг. Неговото време е кратко, а гневът му голям. Единственото нещо, което му остана, е отмъщение към потомството на Ева. Все пак потомството на Ева беше това, което запечати вечната му съдба. Затова той ви мрази толкова много, вие сте останалото потомство на Ева! Сега той знае, че никога няма да управлява небето. Вие, като дух, никога няма да се поклоните пред него в небето и да го наречете „бог”. Затова той възнамерява да ви накара да му се поклоните тук на земята и да го наречете „бог”. За да успее да направи това, той се нуждае от целия свят да бъде под едно правителство и той да бъде управляващата му глава. Тук идва неговият трети и последен заговор.

Третият заговор
„Защо се разяряват народите, и племената намислят суета? Опълчват се земните царе и управниците се наговарят заедно против Господа и против Неговия Помазаник, като казват: Нека разкъсаме връзките им и нека отхвърлим от себе си въжетата им (Псалми 2:1-3). Третият и последен заговор ще продупчи булото; ще достигне физическата сфера. Първите два се ограничаваха в духовната сфера. Третият и последен ще обедини силите в духовната сфера със силите във физическата сфера. Забележете кого ще използва той, за да постигне това - управниците на този свят. Това ще бъде най-голямата измама, която светът някога е виждал. Той няма да дойде като неприятел; той няма да дойде като дявол. Той ще дойде като светъл ангел; той ще дойде като спасител! Той ще спечели първата битка и тя ще коства хиляди човешки живота. „И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всеки род и племе, език и народ. И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне. Ако има човек ухо, нека слуша. Ако някой завежда в плен, и той в плен ще отиде; ако някой убива с меч, и той трябва от меч да бъде убит. Тук е нужно устояването и вярата на светиите” (Откровение 13:7-10).

Прочетохте ли какво казва Библията? Той ще воюва със светиите и ще ги победи! Питам ви, как може той да воюва със светиите и да ги победи, ако те имат силата да го изгонват? Не знаете ли, че светиите имат силата да го изгонват? „И тези знамения ще придружават повярвалите; в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят...” (Марк 16:17). Не знаете ли, че тази сила беше дадена на всички вярващи и никога не беше отнета? Ако светиите имат тази власт, тогава как може той да ги победи? Само по един начин: да воюва по такъв начин, че те да не знаят, че са във война. Да се бори с тях чрез най-голямата измама, която светът някога е познавал. Да дойде в името на мира и просперитета; да дойде като голям приятел и помощник. Докато през цялото време, зад кулисите, ги погубва НАПЪЛНО. „И могъществото му ще бъде голямо, но не чрез неговата сила; и ще погубва напълно, ще благоуспява и ще действа по волята си, и ще погубва силните и святите люде” (Данаил 8:24). „Защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем. Когато казват: Мир и безопасност!, тогава внезапно ще дойде гибел, както родилните болки на бременна жена; и те няма да избягат” (І Солунци 5:2-3). О, Боже, моля Те, помогни ни да се събудим от този дълбок сън, който е налегнал Твоята Църква. Събуди ни, о Боже, докато не е твърде късно!

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: КОЛКО ПОСЛЕДНО Е ВРЕМЕТО?

Какво казва светът за последното време?

1. Изказване на Папа Йоан Павел II
„До края на този век (2000 г. сл. Хр.) ще бъде установено първото в историята на човечеството световно правителство. Единното световно управление е неизбежно.” (От книгата „Ключовете на тази кръв” Малахи Мартин)

Планетата ни още през миналия век (1954 г.) е разделена на десет административни области от Римския клуб и Тристранната комисия. Те са наречени още десет царства. Предвиждат се пет града да бъдат избрани за световни столици, като един от тях ще стане главната столица на света. През 1993 година, списание Parade помества на корицата си снимка на Папа Йоан Павел II заедно с думите му: „Йерусалим ще стане град на мира, столицата на света.” Според папата историческото съгласие вече било подписано между Израел и Ватикана. Първите три области са определени за център на властта на земята – икономическа, политическа и военна. Бордът на световното правителство е G-8. Десетте области се споменават като царства, а ООН се предвижда да бъде преименувана във Федерация Земя.
1. Северна Америка
2. Европейският съюз
3. Япония
4. Австралия и Южна Африка
5. Русия
6. Южна Америка
7. Средният Изток
8. Централна Африка
9. Далечният Изток
10. Китай

Г-н Гари Ка, виден деец от правителствените кръгове на САЩ и на очертаващите се лидери на Америка, е християнин и познава библейските пророчества. Той огласява едно писмо от 12 декември, 1990 г. „До всички президенти, министър-председатели, короновани глави, глави на правителства и национални парламенти, Ние сме убедени, че за да решим глобалните проблеми с мирни средства и да управляваме човешките дела на земята разумно, е необходимо учредяването на едно световно федерално правителство и се обръщаме към вас, за да го подкрепите.”

2. Изказване на Михаил Горбачов: В интернет вие ще откриете, че вече имаме световно правителство, което все още е в сянка. Това каза и Михаил Горбачов, когато посети България преди няколко години. „Ние имаме вече световно правителство и търсим човека, който да оглави това правителство.”

3. Интервю с Бойко Борисов: В напредналите страни отдавна вече започнаха да се слагат чиповете. В Испания чипа се рекламира по телевизията и радиото. Вестниците в Италия препоръчват чипа да се слага на челото. Преди няколко години имаше интервю на журналисти с Бойко Борисов, в което те питат, как ще се справи правителството с престъпността. Отговорът е бил, че вече има решение по този въпрос. Чиповете вече са в България и все още се чудят на дясната ли ръка да ги поставят или на челото. Но реформата не може още да се проведе, поради липса на достатъчно средства.

Какво казва Библията за последното време?

Матей 24:36,37 казва: „А за оня ден и час никой не знае...И както стана в Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.” Покварата и насилието, характерни за времето на Ной, отново се повтарят днес и ние сме свидетели на това. „Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани; а нечестивите ще вършат нечестие, и никой от нечестивите няма да разбере; но разумните ще разберат.” (Даниил 12:10). „Но вие, братя, не сте в тъмнина, за да ви постигне онзи ден като крадец” (І Сол.5:4). „Наистина Господ Йехова няма да направи нищо, без да открие Своето намерение на слугите Си, пророците” (Амос 3:7).

1. Творческата и пророческа седмица. При творческата седмица Бог сътвори света за шест дни и на седмия си почина. При Божията пророческа седмица един ден за Господа е като 1000 години и 1000 години - като един ден (2 Петр.3:8). Имаме три периода по 2000 г. плюс хилядогодишното царство. Приема се, че Божият план за човечеството е един период от 7000 години. Скоро ние празнувахме 2000-та година или 6000 години от създанието на първия човек. Ако летоброенето, в което живеем, е точно, излиза, че ние трябва вече да сме влезли в хилядогодишното царство на Господ Исус.

2. Знамението на Авраам. Първият период от 2000 г. започва с Адам и завършва със смъртта на Ной в 2006 година. 58 г. преди това, в 1948 г., се ражда Авраам - баща на еврейската нация. С Авраам започва вторият период от 2000 г., който завършва с разпръсване на евреите по целия свят в 70 г. сл.Хр. 58 г. преди това Исус е на 12 години, възраст, след която евреите смятат, че децата вече са отговорни за себе си. С Исус започва третият период от 2000 г. и завършва с Второто Му идване. От смъртта на Адам до грабването на Енох имаме също 57-58 г. Ако това застъпване от 58 години е вярно за всички периоди, то тогава ако прибавим тези години към 1948 г., второто раждане на Авраам (или годината на създаването на Израел), получава се 2006 г. като край на периода на благодатта и грабването на светиите.

3. Времената на езичниците. От Писанията ние научаваме още, че: „Йерусалим ще бъде тъпкан от народите, докато се изпълнят времената на езичниците” (Лука 21:24). Кога се изпълниха времената на езичниците и Йерусалим беше освободен? Това стана през 1967 година. Исус каза: „Това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това” (Матей 24:34; Лука 21:32). Колко е едно поколение? Теолозите са единодушни, че едно поколение е точно 40 години. „Гневът на Господа пламна против Израел и Той ги направи да се скитат из пустинята четиридесет години, докато се довърши изцяло онова поколение” (Числа 32:13). Ако към годината 1967 прибавим 40, получава се 2007 година. Изваждаме седемгодишния период на Антихрист и се получава отново 2000 година.

4. Четвъртият звяр. В Данаил 7:23 се казва, че четвъртият звяр „ще погълне целия свят, и ще го стъпче и разтроши”. Стих 24 ни говори за десет царе: „А за десетте рога, те са десет царе, които ще се издигнат от това царство; и след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите и ще покори трима царе”. Откровение 13:1 потвърждава: „И видях звяр, който излизаше от морето (морето на нациите), и имаше десет рога и седем глави...” Божието Слово казва, че ще има десет нации. Колко точно се осъществяват пророчествата на Даниил и Откровение! Глобалистите предлагат десет личности, които да управляват десетте области на земята. Техният план следва буквално пророчествата, изказани от Бога: „И десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно със звяра Антихрист” (Откр.17:12).

5. Белегът на звяра. Преди близо 2000 години Библията предсказа следното: „И принуждаваше всички, малки и големи, богати и бедни, свободни и роби, да им бъде сложен белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име” (Откр.13:16-17).

Какво казват личните свидетелства за последното време?

1. Свидетелство на мой приятел. В навечерието на 2000 г. имаше едно събитие, към което целият свят насочи своето внимание. Това беше слънчевото затъмнение през август 1999 г. Мой приятел е слушал на английски предаването от Европа за затъмнението. Говорителят е съобщил, че точно в този момент сянката на луната пресича централна Европа със скорост толкова и толкова мили в час. Той решава да превърне милите в метри и за негова изненада се получава числото 666. Той си казал: „Господи, какво означава това?” В него идва мисълта: „Символично сянката на Антихрист пресича централна Европа”.

2. Видение на Рикардо за рая. Тогава Господ ми каза: „Ела с Мен и ще ти покажа нещо велико.” Погледнахме надолу и можех да видя земята и всичко направено на нея. Исус каза: „Мога да видя всичко, което църквата ми прави! Погледни на църквата Ми.” Тогава можех да видя как братя стоят срещу братя и църкви срещу църкви. Чух Господ да казва: „Това не е Моята църква! Моята църква ходи в свръхестествена сила, чудеса и знамения! Църквата ми отпада! Кажи им, че се връщам да ги възкреся!” После видях дълга маса за милиони хора с множество храна и напитки. Имаше и много корони и кристални чаши за пиене. „Рикардо, всичко това е приготвено за народа Ми!”

Това беше масата приготвена за сватбата на Агнето. Преди време една сестра също беше взета на небето и също е видяла ангели, които шетат напред-назад и приготвят сватбената трапеза! За това попитах Господ: „Защо тази сестра преди време е видяла как ангели подготвят всичко, а сега аз не виждам никаква мобилизация при подготовката?” Господ отговори: „Това е, защото всички подготовки са завършени!” Тогава попитах: “Господи, щом всичко е подготвено, кога се завръщаш? Покажи ми колко време остава според небесния часовник?” След като Исус за момент впери поглед в мен, отговори: „Рикардо, на небето времето изтече!”

Попитах го: „Добре, Господи, защо тогава не се връщаш?” Исус повдигна ръце и с палеца и показалеца отмери малко количество от нещо и каза: „Времето, което се дава в момента, е изцяло поради благодатта, която Отец е отредил за отстъпилите, за да могат да се покаят и да се върнат към първите си дела.” След това ангел дойде от дясно ни и извика: „Време е! Срока свърши! Всяка подготовка приключи! Исус си взима невястата!” Господ идва и всички белези от Писанието са на лице! Всички филми говорят за някакви приближаващи катаклизми. Учените също са в очакване за нещо значимо, но не могат да го предузнаят! Ние, църквата на Исус, знаем, че Исус идва скоро! Върнах се на земята и бях спуснат на амвона в църквата, където се молех всеки ден. Времето е кратко!!!

3. Откровение на Мери Кетрин Бакстър (авторка на книгата бестселър “Божествено откровение за ада”). Чух Господ да казва: „Моят Дух няма вечно да се бори с човека. Ела и виж звяра. През последните дни зъл звяр ще се издигне от земята и ще измами много хора от всички нации по света. Той ще иска всеки един да получи неговия белег – числото 666, положено на ръцете им или на челата им. Който приеме белега, ще принадлежи завинаги на звяра и ще бъде хвърлен заедно с него в огненото езеро, което гори с огън и жупел. Антихристът ще се издигне с одобрението на света, защото той ще донесе мир и такъв просперитет, какъвто никой не си спомня. Когато той спечели световно господство, тези, които нямат неговия белег на челата или на ръцете си, няма да могат да купуват храна, дрехи, коли, къщи или каквото и да е друго. Нито ще могат да продават нещо, което притежават, докато нямат белега на звяра.” Господ Бог изрично каза, че тези, които приемат белега на звяра - потвърждават своята зависимост и вярност към звяра и те ще бъдат отсечени от Господа завинаги. Те ще имат своя дял с невярващите. Белегът заявява, че тези, които го притежават са отхвърлили Бога и са се обърнали към звяра. Звярът и неговите последователи ще преследват тези, които са отхвърлили белега му и ще убият много от тях. Вярващите в Бог ще бъдат преследвани, за да бъдат белязани с този белег.

„Деца и невръстни бебета ще бъдат убити пред очите на родителите им, които отказват да приемат белега. Ще има време на голяма скръб, небивала никога до сега. Тези, които приемат белега на звяра, ще бъдат заставени да прехвърлят притежанията си на звяра в замяна на обещанието, че той ще снабди всички техни нужди. Някои ще отслабнат, ще се предадат на звяра и ще приемат белега му на челата или на ръцете си. Той ще им каже: „Бог ще ви прости. Бог ще ви разбере.” Но Аз няма да се покая от Моето Слово! Аз Съм ви предупредил многократно чрез устата на Моите пророци и служители на Евангелието. Сега се покайте, докато е все още ден, защото нощта идва, когато ще се отсъди съдба завинаги! Ако не послушате звяра и отхвърлите приемането на неговия белег, Аз ще се погрижа за вас. Не ви казвам, че няма да има много хора, които ще умрат поради вярата си през това време, защото множества ще бъдат обезглавени заради упованието си в Господ Бог. Но блажени са тези, които умират в Господа, защото голяма ще бъде тяхната награда!

Наистина ще има време на мир и просперитет, през което време Антихристът ще придобие популярност и почит. Той ще се справи с проблемите на света, но мирът ще завърши в кръвопролитие, а просперитетът в гигантски глад по земята. Не се страхувайте от това, какво може да ви направи човек, но се страхувайте от Този, Който може да хвърли душата и тялото ви в ада. Затова ще има голямо преследване и скърби, които ще се преумножат. Аз ще ви избавя от всички тях. Но преди този зъл ден, Аз ще издигна мощна армия, която ще Ми се покланя с дух и истина. Господната армия ще извърши велики подвизи и чудесни неща за Мен. Ела и Ми се покланяй с дух и истина. Принеси Ми плодовете на праведността и ми дай това, което наистина е Мое. И Аз ще те предпазя от злия ден. Покай се сега и бъди спасен от ужасните неща, които ще последват неспасените и непокорни хора! Заплатата на греха е смърт, но дарът на Бог е вечен живот. Призови Ме, докато можеш и Аз ще те приема и ще ти простя! Обичам те и не желая да бъдеш погубен.”

След 2007 година дали ние не живеем вече в подарено време? Писанието в Матей 25:1-13 ни казва, че Младоженецът се забави. Също така в Матей 24:48 се казва: „Господарят ми се забави...” Колко време ще бъде това забавяне, ние не знаем. Но разбираме, че всеки ден от времето в което живеем след 2007 година, ни е подарено от Бога. Святият Дух стои на пътя (2 Сол.2:7) и задържа явяването на Антихрист. ЗАЩО? ЗАЩОТО ЦЪРКВАТА ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ГОТОВА ЗА ТОВА ПОСЛЕДНО И УСИЛНО ВРЕМЕ.


Пиши на п-р Енчо Тодоров!
Сайтът на сп. "Братска любов"
Материали за последните дни
Главна страница "Павелчо"
Изпрати свое откровение!


 
Сайт создан в системе uCoz