Апокалипсисът и печатите  


АВТОР: П-Р ЕНЧО ТОДОРОВ

ВЪВЕДЕНИЕ

Ние живеем в последното време и сме свидетели на най-вълнуващите събития в историята на човечеството, като кулминацията ще бъде Второто идване на Господ Исус Христос. Главните събития, които предшестват Второто пришествие, са описани в Писанията. Това е Голямата скръб и големият ден на Божия гняв, който завършва с Армагедон. В посланието на Юда, 14 и 15 стихове, Бог заявява: „Ето, Господ идва с десетки хиляди Свои светии да извърши съд над всички и да обяви за виновни всички нечестивци за всички нечестиви дела, които в нечестие са направили, и за всички жестоки думи, които нечестивите грешници са говорили против Него.”

Свещените писания ни откриват видимия и невидимия духовен свят. На преден план е духовната действителност. Тя определя процеса и във видимия свят. В Битие, първа глава откриваме тази последователност: „И каза Бог... – и стана така.” Така както е било в началото на света, така ще бъде и при неговия край. Ние трябва да обърнем внимание първо на невидимата духовна действителност и тогава на това, което ще се случи във видимия свят.

Има няколко ключа за разбиране на Откровението. Един от ключовете е, че има два различни периода на Голяма скръб и Божия гняв. Друг ключ е, че изпълнението на печатите, тръбите и чашите не се извършва последователно, но паралелно. При седмия печат, седмата тръба и седмата чаша имаме едни и същи фрази: „гръмове и гласове, светкавици и земетръс” (Откр.8:5; 11:19; 16:18). Не е ли това ключ, че тези три съдилища съвпадат, и че те не се случват последователно, а паралелно? Същите събития намираме описани в Матей 24:29, където се казва, че това ще се случи веднага след Голямата скръб: слънцето потъмнява; луната няма да даде светлината си; звездите ще падат; небесните сили ще се разклатят.

Много християни смятат, че Голямата скръб ще бъде един период от седем години, но всички места, които говорят за скръб, определят продължителността му за 3 години и половина (Данаил 7:21,25; Матей 24:15-21; Откровение 12:6, 12:14 и 13:5). Също така Голямата скръб (Сатанинският гняв) и Божият гняв са два различни периода. Божият гняв идва след Голямата скръб, както е писано в Откровение 6:17 „Защото е дошъл великият ден на Неговия гняв; и кой може да устои?”

Евангелие от Лука 17:26-30 ни говори за последните дни. От този пасаж можем да заключим, че ще има в наличност храна и пиене всеки ден, докато Христос се върне! Няма да има световен глад, а само на „разни места ще има глад и трусове” (Матея 24:7). Ще има хора, които ще се женят и ще се омъжват до деня на Неговото идване. Ще има общества, които ще ядат и пият, но ще отхвърлят брака и ще живеят в сексуална извратеност. Ще има “купуване и продаване”, което означава, че ще има стоки, които ще се купуват до деня на Неговото идване (Езекиил 7:19). Ще има сеитба до Неговото завръщане. Ще има строеж на сгради. Няма да има мисли за внезапен край на света. За хората от света Христос ще дойде като “крадец в нощта”. Ной знаеше за края на века, но не можа да убеди света. Потопът дойде като шок за стария свят. Също и Лот знаеше за края, но не можа да убеди зетьовете си, които му се подиграха в неверие. Ще има християни, които не ще бъдат в състояние да убедят дори членовете на собствените си семейства (І Сол.5:1-4).

ГОЛЯМАТА СКРЪБ И БОЖИЯТ ГНЯВ

Голямата скръб и Божият гняв са два различни периода. Божият гняв никога няма да се стовари върху вярващите. Бог наказва, допуска преследвания и скръб „с цел изпитването на вашата вяра, която е по-скъпоценна от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън”. Ние сме инструктирани да очакваме „Неговия Син от небесата, който ни избавя от идващия гняв” (І Сол. 1:10). Неговото идване следователно е „избавяне” от идващия гняв (І Сол. 5:9,11). Голямата скръб е с продължителност три години и половина. Думата „скръб” може да бъде преведена като „натиск, бедствие, преследване”. Библията ни казва, че в света ще имаме скръб (Йоан 16:33), и „че през много скърби трябва да влезем в Божието царство” (Деян. 14:22). Също така „нека се хвалим и в скърбите си” (Римл.5:3; 8:35; 2 Кор.1:4,5,8-10; 7:4,5; 1 Сол.3:3-5; 2 Сол.1:4,5; Откр.1:9).

От Матей 24:29-31 разбираме, че идването на Исус за Църквата ще стане след Скръбта, но преди Гнева на Бога. Голямата скръб е до голяма степен сатанинското подбуждане чрез „човека на греха”, докато „Божият гняв” е изцяло бедствие от самия Бог. В Данаил 7:21,25 ни се казва, че Антихрист ще изтощава светиите на Всевишния, а в Откровение 13:5-7 ни се казва, че той ще воюва против светиите. Павел говори, че ще има възкресение на праведните и неправедните мъртви. Първото възкресение от Откровение 20:4-6 е възкресението на праведните при идването на Христос за църквата преди Божия гняв. Неговото идване отново на земята е с всичките светии (Зах. 14:5; Йоан 5:28-29; Лука 14:14; 1 Кор.15:51,52).

Павел е декларирал много ясно във ІІ Сол.2:1-3, че нашето събиране при Него и денят Господен не могат да дойдат, преди да се случат две неща: отстъплението и явяването на Антихрист. Събирането ни с Господа се случва при последната тръба (Откр. 10:7; 11:15; І Сол. 4:16-18; Матей 24:31; І Кор.15:51,52). Църквата е видяна в небето за първи път в Откр. 7:14-17.

След всичко, което Исус е направил, за да ни изкупи от греха, защо Той би могъл да желае живите вярващи да преживеят Голямата скръб? Това е Неговата любов към нас. Той допуска това да бъде така, за да ни приготви да бъдем като чисто злато. Цялата Библия е свидетелство за Божието надмощие и победа чрез изпитанията. Църквата ще влезе в най-голямата слава, когато светът ще бъде в най-голяма скръб. Тогава тя ще иска да остане и да се подвизава в доброто войнстване. Даже и през най-ожесточеното гонение в историята църквата ще надделее и ще поведе творението към освобождението от оковите. „Всичко съдейства за добро на тези, които са възлюбили Бога и които са призовани според Неговото намерение” (Рим.8:28). Всичко, дори и голямата скръб! Това ще бъде най-великият час на църквата и най-великата нейна победа. „Във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, който ни е възлюбил” (Рим.8:37). Той винаги ни води в победно шествие в Христос (ІІ Кор. 2:14).

Това не е време да се бяга, това е време, когато църквата ще извади своя духовен меч и ще атакува стратегиите и крепостите на врага. Доктрината за грабване преди скръбта е допринесла единствено за развиване на отстъпническа нагласа в църквата, но тя повече няма да успее. Това робство ще бъде отмахнато от превъзходството на побеждаващата църква, както Господ извика чрез Исая: „Стани, свети, защото светлина дойде за тебе и славата Господна те осия, защото ето, тъмнина ще покрие земята и мрак племената, а над тебе ще осияе Господ и славата Му ще ти се яви” (Ис. 60:1-2).

По същото време, когато дълбока тъмнина покрива земята, Господ ще осияе със Своята слава хората Си. Това ще бъде времето на най-големия конфликт между светлината и тъмнината и светлината ще победи. Както апостолът каза: „През много страдания трябва да влезем в Божието царство” (Деян. 14:22). Страданията са вратата, през която ще влезем в Царството. Това е най-великото време в историята, в което можем да живеем и да служим на Господа! Пророци, светии и праведни хора от древни времена са жадували да видят това, което последното поколение ще види. Да бъдеш тук и да си част от него, е най-великата чест, която Господ може да ни даде. Нека да се възползваме от тази велика възможност!” (Рик Джойнър)

„Не се съмнявам, че грабване ще има – казва в посланието си на конференцията в Ерусалим през юни 2003 г. Ланс Ламбърт. – Но доколкото виждам в ІІ Солунци Антихрист ще се появи преди грабването. Доколкото разбирам, ние също ще участваме в Голямата скръб. Знам, че някои хора много ще се разстроят, чувайки ме да казвам това. Толкова е хубаво да си мислим, че ще избегнем всичко. Разбира се, Израел ще страда. В известен смисъл на евреите им се пада. Но всички вярващи ще бъдат опазени... Безсмислици. Ако вие и аз нямаме достатъчно дълбоки корени, за да можем да посрещнем бурите, ще изпаднем в паника още в самото начало. Дори ще изгубим вярата си, защото винаги сме си мислили, че Бог няма да ни накара да преминем през нещо подобно. Приятели, вярвам, че идват трудности в икономически, социален, политически, военен и физически план...”

ПОДГОТОВКА ЗА ИДВАНЕТО НА АНТИХРИСТ

Ключът за разбиране на събитията от Откровение, 6 глава, които са подготовка за идването на Антихрист, се намира в Матей, 24 глава. Много от нещата, характеризиращи Голямата скръб, са съществували в някаква степен в човешката история, но тогава те ще се проявят в своята кулминация. Хората от църквата също ще преживеят скръб, но тя се различава от гнева, който ще се излее върху света, отхвърлил Божия Син. Първият печат, белият кон, символизира лъжерелигията, за която ни предупреждава Христос: „Пазете се да не ви заблуди някой; защото мнозина ще дойдат в Мое име, като кажат: Аз съм Христос. И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. И ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните.”

Вторият печат, червеният кон, символизира мира и войната. „И на яздещия на него бе дадено да вдигне мира от земята, така че човеците да се избиват един друг; и му бе даден голям меч.” Големият меч говори за свръх въоръжаването на народите. Исус ни казва: „И ще чуете за войни и военни слухове; и ще се повдигне народ против народ и царство против царство.” Третият печат, черният кон, ни говори за глад и усилни времена. Христос ни предупреждава за тези оскъдни и скъпи времена и че на разни места ще има глад - време, в което ще се борим за нашето оцеляване. Четвъртият печат ни разкрива бледия кон, чийто ездач е Смъртта, и Адът вървеше след него, и имаха власт над четвъртата част от земята да умъртвят с меч, с глад, с мор и със земните зверове. Исус ни предупреждава за епидемии и масово измиране на хора (Матей 24:7).

При петия печат Йоан видя обезглавените за Божието слово, което опазиха (Матей 24:14). В Откр. 7:1-17 ни се дава отговорът на въпроса: Кой може да устои? (Откр. 6:17). Спасените от Израел са 12 х 12 000. Спасените от езичниците са едно неизброимо множество. Христос ни говори също за преследване на християните и юдеите, които по време на Голямата скръб ще бъдат избавени, пречистени и спасени. „Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всички народи заради Моето име. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде краят.”

При шестия печат има изливане на Божия гняв: „И стана голям трус; слънцето почерня като траурна дреха и цялата луна стана като кръв.” В Матей 24:29 Исус ни говори за същите неща: “А веднага след скръбта на онези дни слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят.” Матей 24:30-31 и Откр.6:15-17 ни говорят, че Господ идва отново!

В Захария, 6 глава виждаме картината на четири вида коне. Тълкуванието в 5 стих е, че те са четирите духове. Тези четири духове в крайна сметка ще подготвят идването на Антихрист чрез обединяването на духовната, политическата и икономическа власт. В Откровение, 6 глава откриваме, че тези духове са католицизмът – инициатор на икуменическото движение и в крайна сметка на „единната световна религия”; комунизмът, който е причина за най-много войни в историята на човечеството; и капитализмът, в чиито ръце е съсредоточена цялата икономическа власт. Лъжепророкът ще бъде от Ватикана, правителството на Антихрист ще бъде социалистическо, а икономиката – капиталистическа. Резултатът обаче за тези, които следват Христос, е вечен живот, а които следват духа на Антихрист, е смърт и ад. Защото Христос е Истината, а Антихрист - лъжата, Христос е Мирът, а Антихрист – войната, Христос е Хлябът, а Антихрист – гладът, Христос е Животът, а Антихрист – смъртта.

ПЪРВИЯТ ПЕЧАТ НА АПОКАЛИПСИСА

„И видях, когато Агнецът отвори един от седемте печата, и чух едно от четирите живи същества да казва като с глас от гръм: Ела [и виж]! И видях бял кон; и яздещият на него имаше лък; и му бе даден венец и той излезе побеждаващ и за да победи” (Откр. 6:1-2; Мат.24:4,11).

Първият кон символизира лъжерелигията. Но кой е ездачът на белия кон? Това е католицизмът, или лъжепророкът. Белият кон имитира белия кон на Исус Христос. Всички знаем, че папата се облича в бяло, вози се на бял мерцедес, самолетът му е бял и ако имаше кон, той също щеше да бъде бял.

Конникът имаше лък, който е символ на победа и сила. Даде му се също така корона (или венец), „стефанос”, давана на победителите. Папа Григорий бива коронясан около 960 г. сл. Хр. Короната на Христос в Откровение, 19 глава е „диадема”, белег за царственост. Лъжепророкът излезе побеждавайки и да победи. Той ще помага на Антихрист във воюването срещу светиите (Откр. 12:15; 13:7; 17:6).

Откровение 17 и 18 глава описва католицизма (лъжепророка) като много важна част от правителството на Антихрист. Великата блудница (Ватикана) представлява град, седи на седем хълма (Рим), облечена е в пурпур (архиепископите и епископите се обличат в пурпур) и червено (кардиналите се обличат в червено). Тя държи в ръката си чаша, пълна с блудство. Думата “Ватикана” означава “хълм на магьосниците и гадателите”. Пълна е с чародейства. Думата “чародеяние” означава магьосничество и мистицизъм. Тя е също и международна система. Католическата църква твърди, че има един милиард членове по целия свят. Папата претендира, че има работа във всяка една нация по лицето на земята. Жената е голям гонител на истинските християни. Тя се е опила с кръвта на Исусовите мъченици. Ватикана и папската институция са отговорни за смъртта най-малко на 60 млн. християни през последните 1700 години.

Етапът на първия печат е съблазнителен. Сатана винаги е готов да приветства християнство – но без Христос; морал – но без Бога, святост – но без Святия Дух. Ако има Христос и църква, то има и Антихрист и антицърква. Имаме напълно противоположни картини – невястата на Агнето и голямата блудница, и два противоположни града – Ерусалим и Вавилон. Христос ни предупреждава: „Пазете се да не ви заблуди някой!”

Библията пророкува за единно световно управление и единна световна религия, на които сме свидетели днес. Истинските християни не трябва да имат нищо общо с тях. В Откровение, 13 глава първият звяр символизира бъдещия световен политически водач Антихрист и неговото световно правителство. Вторият звяр символизира лъжепророка, който ще бъде религиозният партньор на Антихрист. Папата по времето на Антихрист ще играе тази роля на лъжепророка. Световното правителство на Антихрист ще бъде възродената Свещена римска империя, която винаги е имала двама управници - политически водач от Европа и религиозен водач - папата в Рим.

Папа Йоан Павел II е много важна фигура на световната сцена. В новия катехизис на католическата църква папата заявява следното: „Божият план за спасение включва и тези, които признават Твореца, като на първо място от тях са мюсюлманите. Те заявяват, че изповядват вярата на Авраам и заедно с нас те се покланят на единия милостив Бог, съдия на цялото човечество.” С това изявление папа Йоан Павел II твърдо застава на страната на световната религия. Основата за идването на Антихрист на власт чрез едно световно правителство и една световна религия е вече положена.

Напоследък католицизмът се ориентира и към социализма. „Глобализацията може да има и отрицателен ефект, но ние трябва да преследваме, както заяви и папата, нейните положителни страни. При всяко свое пътуване папа Йоан Павел II винаги говори за бедните и призовава към солидарност. Той е най-важният социалист на земята” - каза в своята реч в римския университет „Спиенца” най-уважаваният комунист в света Михаил Горбачов.

ВТОРИЯТ ПЕЧАТ НА АПОКАЛИПСИСА

„И когато отвори втория печат, чух второто живо същество да казва: Ела и виж! И излезе друг кон, огненочервен; и на яздещия на него бе дадено да вдигне мира от земята, така че човеците да се избиват един друг; и му бе даден голям меч” (Откр.6:3-4; Мат.24:6). Вторият кон символизира войната и мира. Но кой е ездачът на червения кон? Ездачът е комунизмът.

Комунистическият манифест е бил публикуван през 1848 г. Постепенно социализмът, новата форма на комунизма, поглъща нациите по целия свят. Близо 90% от страните в Европейския съюз са със социалистически правителства. При своето основаване ООН е била замислена да играе ролята на световно социалистическо правителство. ООН се контролира от социалисти. Първият генерален секретар е бил комунист, а следващите – социалисти. Така че правителството на Антихрист ще бъде червено, както Йоан го вижда в Откровение 17:3. От 1945 г., след учредяването на ООН ние вървим към световно управление. Целта на срещите на Г-8, борда на световното правителство, е глобализация и световно управление. След падането на Берлинската стена много хора решиха, че комунизмът е мъртъв. Носителят на Нобеловата награда за мир Михаил Горбачов обаче казва: „Ние не отстъпваме от социализма, а пристъпваме към него.”

В началото на миналия век имаше спор как социализмът ще се наложи - постепенно или чрез революции. Революционерите спечелиха. По-късно надигането на социализма се превърна в прелюдия към Първата и Втората световни войни, Октомврийската революция, сталинизма и хитлеризма, студената война и културната революция в Китай. Всички те оставиха след себе си стотици милиони мъртви хора. През миналия век от 186 нации в света около 72 са преживели катаклизми от войни. Пророчеството в Откровение 6:3-4 ни показва три неща: вдигане на мира от земята; избиване на хората помежду им; даването на голям меч или супервъоръжаване на народите в последните дни, когато милиарди долари ще се отделят за това.

Как действа социализмът в нашите дни? Чрез убеждаване на електората, че това е социализъм от нов тип. Той ефективно излива старото си съдържание в нови форми. Никой не говори за национализиране. Собствеността е частна, но чрез данъците, които са повече от 50 и 60%, правителството конфискува и контролира голяма част от възприетите свободи. Данъчното облагане през 1913 г. е било 9,1%, а през 1996 г. - 47%. Данъците в някои държави в Европа са много повече. Пророкуваното световно правителство има и своята световна армия, която е в действие и се намесва там, където ООН реши: Ирак, Югославия, Афганистан.

Световният наказателен съд ще бъде инструментът за големи политически и религиозни преследвания, като центърът ще бъдат земите на Юдея и Самария (Западния бряг), където ще има скръб, небивала от създаването на света. Гръбнакът на Световното правителство на Антихрист, за което е пророкувано в Откровение 13 глава като червен звяр, се състои от три държави: тяло на леопард (Германия), крака на мечка (Русия) и уста на лъв (Великобритания). Звярът има и десет рога или съюз от десет държави, които тепърва ще се изявят. Също така през 1995 година целият свят беше разделен на десет икономически зони с по един водач за всеки район. Библейското пророчество ни казва, че ще има една личност и всички те ще дадат силата си на звяра. ООН вече сериозно се реформира за глобалното управление. Говори се и за реформа за световно данъчно облагане за финансовите нужди на глобалната общност.

Едно от най-ужасните неща, които ще се случат в последно време, ще бъде Третата световна война, при която ще загинат 2 милиарда души. Смята се, че единствено червен Китай може да събере армия от 200 милиона според пророчеството в Откровение, 9 глава. Най-сигурният начин да посрещнем тези събития е да се приготвим за вечността, защото само тези, които са новородени от Бога, имат обещание за вечен живот.


ТРЕТИЯТ ПЕЧАТ НА АПОКАЛИПСИСА

„И когато отвори третия печат, чух третото живо същество да казва: Ела и виж! И видях, и ето, черен кон и яздещият на него имаше везни в ръката си. И чух нещо като глас от средата на четирите живи същества, който казваше: Един хиникс пшеница за динар и три хиникса ечемик за динар; а елея и виното не повреждай” (Откр.6:5,6; Мат.24:7). Какво можем да кажем за яздещия на черния кон? Много хора не знаят, че черният цвят е официалният цвят на капитализма. Везните в ръката на конника символизират търговията - основното занимание на капитализма.

Белият, червеният и черният кон са били пуснати на земята от доста дълго време. Католицизмът датира от 325 г. Комунистическият манифест е бил написан през 1848 г. Капитализмът действа през последните 100 години. Черният кон е предупреждение за огромен по своите мащаби глад, ако човечеството не се покае и обърне към Бога. Черният кон предвещава и най-голямото неравенство в цялата човешка история. В съвременното общество на капитализма бедните стават по-бедни, а богатите стават по-богати.

Един динар е ежедневната заплата на обикновения работник, а един хиникс е равен на един килограм. Ще дойде време, когато всеки ще трябва да работи само за оцеляването си. В световен мащаб ще има все по-голям недостиг на храна. От друга страна, ще има хора, които ще живеят в охолство. Смята се, че маслото и виното символизират храната на богатите. При третия печат Божият съд ще засегне главно народните маси, но не и богатите. Но идва съд и за тях, и то много по-ужасен: „Елате сега, вие, богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идат върху вас. Ето, заплатата за работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте, вика; и виковете на жътварите влязоха в ушите на Господа на Силите. Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си като в ден на клане. Осъдихте, убихте Праведния; и Той не ви се противи” (Яков 5:1-6).

Фалшивите религии често пъти са причина за противопоставяне, конфликти и войни. Като следствие на войните пък идват глад и епидемии. При гладуващите нации смъртността рязко се повишава, особено при децата. Всичко това е едно предупреждение на човечеството за Последния съд. Все още има благовремие хората да се обърнат към Христос и да оставят греха си. Ние виждаме четирите коня като различни форми на съд и възмездие над народите. Някога човечеството реши да си издигне кула, за да стигне до небето, и да си спечели име. Божият съд беше объркване на езиците.

След третия век, когато християнството стана държавна религия, истинското поклонение и служение на Бога бяха заменени с желание църквата да гради за себе си, за да си издигне име. Смяташе се, че Царството на Бога може да бъде изградено с насилие, кръстоносни походи, инквизиция и мъчения. Тази църква, която хората си бяха изградили, управляваше земните царства за повече от 1200 години. Бог предписа на духовния Вавилон същото лекарство, каквото предписа и на светския Вавилон – разбъркване на езиците им. Сега ние имаме хиляди различни деноминации.

В последно време родилните болки на човечеството стават по-чести. През последните 50 години са се водили повече от 140 войни, при които жертвите надхвърлят 25 милиона. Гладът по света убива всяка година повече от 50 милиона деца. Библията ни казва, че това е само начало на страданията, ако не се обърнем към Бога.

ЧЕТВЪРТИЯТ ПЕЧАТ НА АПОКАЛИПСИСА

„“И когато отвори четвъртия печат, чух гласа на четвъртото живо същество, което казваше: Ела и виж! И видях, и ето блед кон и името на яздещия на него беше смърт, и адът вървеше след него; и им бе дадена власт над четвъртата част от земята да умъртвят с меч, с глад, с мор и със земните зверове” (Откровение 6:7,8; Мат. 24:8). Смъртта е свързана с тялото, а адът – с духа и душата. Възможно ли е ездачът на бледия кон, описан в Откровение, 6 глава, да е бил пуснат на земята през миналия век? Преди да отхвърлим тази възможност, нека помислим за момент върху следните факти:

Миналият век се е оказал най-кървавото столетие в историята на човечеството. Никоя война преди XX век не е взимала милиони човешки жертви. През Първата световна война умират 8 млн. души. Двадесет години по-късно загиват още 52 млн.. Само тези две войни карат хората да нарекат XX век „столетието на смъртта”. Но това не е всичко, което може да се каже. През 1999 г., в списание „Иконъмист” излезе статия, в която се докладва, че през XX век правителствата на бившия Съветски съюз, Китай, Германия и Япония са убили в политически чистки 170 млн. души. Когато към тази цифра прибавим 60 млн. от Първата и Втората световна война, броят на жертвите става ужасяващ.

Ако включим и огромния брой деца, убити чрез аборти през XX век, цифрата става умопомрачаваща. През последните 25 години са били убити чрез аборт повече от 1 млрд. бебета. Ако прибавим към споменатите досега цифри и жертвите от земетресенията, глада, СПИН-а, рака и други смъртоносни болести, цифрата, приписвана на ездача на белия кон, ще стане зашеметяваща. Жертвите, които дотук изброихме, надхвърлят доста цифрата 1 млрд. души. И всичко това е станало само за период от сто години!

Можем ли да намерим подкрепа на горните предположения в Писанията? Официалният цвят на папата и на Ватикана е бял и съответства на белия кон. Червеният цвят е официалният цвят на комунизма и съответства на червения кон. Официалният цвят на капитализма и демокрацията е черния и съответства на черния кон. Католицизмът датира от 325 г., комунистическият манифест е написан през 1848 г., а за капитализма знаем, че действа от 100 години. Ако тези три печата са били отворени преди ХХ век, логично е четвъртият печат да е отворен на земята през XX век. Гореспоменатите цифри за най-кървавото столетие в историята на човечеството подкрепят тази идея. Често пъти човечеството преживява пророчества, без да ги осъзнава. През време на първото пришествие на Господ Исус бяха изпълнени стотици пророчества с изключителна точност, но много хора не забелязаха Неговото идване. Същото се случва и днес. Човечеството преминава през много повече изпълнени пророчества, отколкото при първото пришествие на Господ, и въпреки това повечето хора са невежи за пророческите времена, в които живеем.

Ако през миналото столетие смъртта е пожънала толкова огромна жетва, какво ли ще бъде през дните на Голямата скръб? Откровение 9:13-16 ни говори за война, която ще погуби една трета от човечеството, или това означава, че 2 млрд. души ще бъдат избити. Всичко това прави повече от 3 млрд. човешки същества. Обаче веднага след Голямата скръб световните царства ще станат царства на Господа и Той ще царува завинаги. Ако някой не е записан в книгата на живота, ще бъде хвърлен в огненото езеро. Смъртта и адът ще бъдат хвърлени също в огненото езеро.

ПЕТИЯТ ПЕЧАТ НА АПОКАЛИПСИСА

„И когато отвори петия печат, видях под жертвеника душите на онези, които са били заклани за Божието слово и за свидетелството, което опазиха. И те викаха с висок глас: Докога, Господарю свети и истинни, няма да съдиш и отдадеш възмездие на живеещите по земята за нашата кръв? И на всеки от тях бе дадена по една бяла дреха; и им бе казано да си почиват още малко време, докато се допълни броят и на съслужителите им и братята им, които щяха да бъдат убити като тях” (Откр. 6:9-11; Мат. 24:9,14).

Петият печат е една картина на светиите преди и по време на Голямата скръб. Йоан видя под олтара душите на мъчениците, намерили смъртта си заради проповядване на Божието слово и поради свидетелството си. Мъчениците не търсят отмъщение, но всичко предават в ръката на Праведния Съдия. Пребиваването под олтара е временно, докато получат своите възкресенски тела при грабването в края на Голямата скръб и преди изливането на Божия гняв. Изправени пред войни, глад, гонения и смърт, християните ще бъдат призовани да застанат твърдо за вярата си. Само онези, които устоят докрай, ще получат награда.

Същата група можем да видим сред голямото множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ и от всички племена и езици в Откр.7:9-17 – при шестия печат, Откр.15:1-4 – при седмата тръба и Откр.20:4-5. За тях ни се казва, че идват от Голямата скръб и че това е първото възкресение. За тези усилни времена на последното време сме предупредени в Матей 24:9-13. „Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият... Но който устои докрай, той ще бъде спасен.”

Откровение 12 глава е една чудесна пророческа картина за Божията защита през Голямата скръб. Жената, която изобразява верните Божии чада, които очакват Месия, побягна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там... Пустинята е място за духовно спасение, защита от Сатана и сигурност на истинските вярващи. Сатана непрекъснато атакува Божиите хора. Някои ще бъдат наранени физически, но ще бъдат запазени от духовното зло. Дяволът е започнал своето преследване, защото знае, че му остава малко време.

Бог разрешава на Сатана да предлага изкушения, за да може тези, които се преструват на Христови последователи, да бъдат отделени от истинските вярващи. Сатана отчаяно се мъчи да събере армия за последната битка. „И тогава змеят изпусна след жената от устата си вода като река, за да я завлече реката.” Водата символизира думи. В нашият свят съществуват потоци от думи и визуални образи, идващи от устата на Сатана. Нашето общество, чрез техническите средства, е направило греховете достъпни за умовете и сърцата ни. Отвореният плътски ум към сатанинския поток от мръсотия и бунт, който идва от развлекателните филми и телевизия, се изгражда като мощна крепост на дявола. Сатана е „князът на въздушната власт” (Еф. 2:2). Ние трябва да разпознаем сатанинските пътища вътре в нас и да ги отсечем.

„Тогава змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и свидетелството за Исус.” Докато жената представлява всички верни Божии чада, а детето – Христос, останалите от нейното потомство може да представляват последното поколение вярващи и последователи на Христос, юдеи и езичници. Апостол Павел ни казва, че сме в духовна битка (Еф. 6:10-12). Сатана и последователите му са победени и ще бъдат унищожени. Въпреки това Сатана всекидневно се опитва да привлече още души в редиците си и да предпази своите от прехвърляне на Божия страна. Бог няма да изгуби войната, но ние трябва да внимаваме да не загубим битката за своите души. Не се колебайте в отдаването си на Христос. Води се велика духовна битка и няма време за нерешителност.

Очевидно е, че събитията от петия печат ще се случат по време на Голямата скръб, тъй като петият печат говори за голямо гонение и мъченичество на светиите. В по-широк смисъл, това може да олицетворява и всички страдащи за Христос, а това е като жертвоприношение, което Господ приема (Римл. 12:1). От всичко това разбираме, че събитията, описани чрез първите четири печата, вървят към своята кулминация, когато религиозната, политическа и икономическа власт вече се обединяват. Събитията в Близкия изток, когато целият свят вече се настройва срещу Израел, съгласно пророчествата в Захария 14:2, показват, че са назрели условията за Голямата скръб. Веднага след Голямата скръб Христос ще дойде за светиите си и световните царства ще станат царства на Господа и Той ще царува завинаги. Дойди, Господи Исусе!

ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА АПОКАЛИПСИСА

„Когато отвори шестия печат, стана голям трус; слънцето почерня като траурна дреха и цялата луна стана като кръв; небесните звезди паднаха на земята... И земните царе... всеки роб и всеки свободен... казаха на планините и на скалите: Паднете върху нас и ни скрийте от лицето на Седящия на престола и от гнева на Агнеца! Защото е дошъл великият ден на Неговия гняв; и кой може да устои?” (Откр. 6:12-17; Мат. 24:29). Исая и Йоил виждат едно и също събитие, при което слънцето, луната и звездите потъмняват. Това се случва в „денят на Господа”. Този ден е наречен също и „гнева на Господа”.

„Ето, денят Господен иде – лют, с негодувание и пламенен гняв, за да опустоши земята и да изтреби от нея грешните й; защото небесните звезди и съзвездия няма да дадат светлината си; слънцето ще потъмнее при изгрева си и луната няма да сияе със светлината си...” (Исая 13:9-10,13). „Земята се тресе пред тях, небето трепери, слънцето и луната потъмняват и звездите оттеглят светенето си. Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната - в кръв, преди да дойде великият и страшен ден Господен” (Йоил 2:10,31).

При шестия печат имаме описано същото събитие. От тези три пасажа разбираме, че това се отнася за едно и също събитие, денят на Господа или великият ден на Неговия гняв. Интересното е, че Матей описва същото събитие в 24:29. Ние сме изненадани да открием, че то става след скръбта на онези дни или имаме два съвсем различни периода на Голямата скръб - гневът на дявола и Денят на Господа - Божият гняв. „А веднага след скръбта на онези дни слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят” (Матей 24:29).

Шестият печат показва края на времето на благодатта. Идва времето на Божия гняв. Над целия непокаян свят се произнася гневна присъда. В Откр.7:9-17, ние откриваме Невястата на Агнеца в Небето и избавена от чашите на гнева (І Сол.1:10; Откр. 3:10). Това са тези, които идват от Голямата скръб. Павел казва, че през много скърби ще влезем в Божието царство. При шестия печат започва „голямо земетресение”. На пророчески език „земя” е противоположна на „морето” на народите (Дан. 7:3,17; 8:5). В културния свят са ставали големи духовни сътресения, като Реформацията, Френската и Октомврийската революция... Трусовете обаче в Матей 24:7 и Откр. 16:18 може да бъдат и от атомни взривове.

„Слънцето почерня...” Слънцето на образен пророчески език е живият Бог. Цялата природа зависи от сътвореното слънце. Ние, хората, зависим изцяло от Бог и ако Той скрие лицето Си, това може да бъде катастрофално за нас. Учените предупреждават, че атомни взривове на земята може да станат причина за необичайна тъмнина в цели области поради праха, изхвърлен в атмосферата.

„Луната стана като кръв.” „Луната” на пророчески език означава отразената светлина на човешката мъдрост. Ние вече забелязваме помрачение в човешкия дух и мъдрост. Литература и изкуство ни предлагат извращения и нравствен упадък. Луната може да помръкне и в резултат на мощни ядрени взривове.

„Небесните звезди паднаха...” В пророчески смисъл това може да бъдат ангели и човеци, създали основни закони, отклоняващи хората от човешките ценности като брака, семейството, правдата и чистотата. Това може да бъдат и атомни бомби, изхвърляни от специални спътници или ракети на земята.

„Небето се оттегли...” Небето при сътворението се явява като твърдина, която съхранява и запазва живота на земята. Но тук ни се казва, че тази защитна стена е отстранена и човек в своето падение се отдава на всякакъв вид разрушителна демонична сила. Ако нашето подсъзнание е незащитено, това може да бъде отворена врата за влияние на всякаква демонична сила. Светът е в опасност и от разрушаване на предпазващия ни от слънчевата радиация и ултравиолетови лъчи озонов слой. Разрушаването му може да стане и чрез ядрено оръжие.

„И всички планини и острови бяха изместени...” „Планина” на образен библейски език означава стабилна човешка власт (Ер. 51:25), която може да угнетява и потиска, но човек също може да намери в нея и защита (Дан. 4:7-12). „Островите” – това са места за убежище на корабокрушенци при буря (Ез. 39:6). Оказва се, че всичко, в което човек може да намери опора, се движи и колебае. Затова трябва да стъпим на истинска твърда почва, за да получим защита (Матей 7:24-27).

„Скриха се в пещерите...” При една атомна война това може да бъдат и скривалища. Идва великият ден на Божия гняв, който ще се излее върху невярващите. Подпечатването с Божия печат (Откр. 7:2; Еф. 1:13-14) гарантира защита за душите ни. Може да бъдем наранявани физически или дори убити, но нищо не може да навреди на душите ни. Четирите ангела задър¬жат четирите вятъра на осъждението, докато Бог удари печата на челата на слугите Си. Числото 144000 е символ на завършеност и е равно на 12х12х1000.

Божиите последователи няма да бъдат пропуснати, нито забравени. Подпечатването не е физическа закрила, но духовна. Бог подпечатва Своите вярващи, или като ги взема от земята или като им дава сили да издържат на гоненията. Списъкът даден в Откр.7:6-8 е различен от онзи, който се дава за 12 племена на израелтяните в Стария Завет и по-скоро е символичен списък на Божиите последователи. Първо е споменато Юдовото племе, защото то е както Давидово, така и на Месията Исус (Бит. 49:8-12; Мат. 1:1). На Левиевото племе е предоставено специално място като награда за вярност. Дановото и Ефремовото племе, които бяха известни с недоволството си и лидери в идолопоклонството, не са споменати, защото това беше неприемливо за Божиите последователи.

Вярващите получават печат (Откр. 7:1-8), предпазващ ги по време на Голямата скръб и страдание. След това ние виждаме вярващите с Бог в небето (Откр. 7:9-17). Верните през вековете пеят пред Божия престол. Скръбта и страданията им са свършили и вярващите са възкръснали, за да не умрат никога повече. Има два основни ключа, които са необходими, за да разберем книгата Откровение. Единият ключ е, че има два различни периода на Голямата скръб и Божия гняв. Вторият ключ ни открива, че книгата Откровение не е написана в хронологичен вид, но краят на седмият печат, на седмата тръба и на седмата чаша описват едно и също събитие и една и съща Личност - Господ Исус Христос (Другият Ангел, Силният Ангел и Цар на царете и Господ на господарите).

ГРАБВАНЕТО

Много хора вярват, че Църквата ще бъде грабната преди Голямата скръб и няма да бъде на земята по времето на звяра, като се основават на Откр. 4:2 „И внезапно бях обзет от Духа...” Но нека да видим какво ни казват Писанията по този въпрос. За Йоан се казва, че четири пъти се намира в Духа (Откр. 1:10; 4:2; 17:3; 21:10). Святият Дух показва на Йоан чрез видения това, което ще стане в последните дни. Книгата на пророк Исая 60:1-3 ни говори за събития от последното време, отнасящи се както за Израел, така и за Църквата, когато “тъмнина ще покрие земята и мрак - племената”. В това време, когато Антихрист ще управлява на земята, Господ ще изпрати едно невероятно помазание върху Църквата си. „А над теб ще осияе Господ и славата Му ще ти се яви.” Това ще доведе до мощно съживление, когато „Народите ще дойдат при светлината ти и царете - при бляскавата ти зора.”

Данаил 7:25 и 11:35 ни казват също, че Антихрист ще „изтощава светиите на Всевишния” (Деян.8:13; Юда 14; Римл.1:7; 16:15; 1 Кор.1:2 и др.), а Данаил 12:1-2 ни дава какъв ще бъде редът в последното време: първо ще дойде „време на страдание” и тогава ще стане възкресението на праведните, които ще се събудят за вечен живот, а 1000 години по-късно – на неправедните мъртви, за срам и вечно презрение. Матей 24:29-31 също ни дава какъв ще бъде реда: „А веднага след скръбта”, Бог „ще изпрати Своите ангели със силен тръбен звук; и те ще съберат избраните Му...” Кои са Божиите избрани? В целия Нов завет под „избраните” се разбира Църквата (Римл. 8:33; 11:7; І Петр.1:1-2; Кол. 3:12).

Кога ще стане грабването? В 1 Коринтяни 15:51,52 откриваме, че това ще стане при последната тръба. Откровение 10:7 ни дава отговора коя е последната тръба: „В дните на гласа на седмия ангел, когато се приготви да затръби, тогава ще се изпълни тайната на Бога...” Колосяни 1:27 и 2:2 ни разкрива, че тайната на Бога е Христос, а Ефесяни 1:9-11 допълва, че „когато се изпълнят времената, да се събере в Христос всичко - това, което е небесно и земно...” Църквата е оприличена като Тяло на Христос (І Кор.12:27). Събирането ни с Главата-Христос ще стане при грабването.

І Солунци 4:15-17 ни дава още подробности относно грабването: „Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати...” Изпълнението на това пророчество откриваме в Откровение 10:3-7 (Силният Ангел); 11:15 (Седмата тръба) и 20:4-5 (Първото възкресение).

Силният Ангел има на главата си дъга – символ на Божия завет, лицето Му е като слънцето - израз на слава, краката Му са като огнени стълбове - символизиращи сила и съд, в ръката Си държи свитък (Откр. 5:5), слага десния и левия крак на морето и земята – символ на световно господство, извиква със силен глас, като лъв (Ис. 31:4,5; Ер. 25:29-38; Осия 11:10-11; Иоил 3:16; Амос 3:8), заклева се в Живеещия до вечни векове (Бит.22:16) и казва на Йоан и на двамата си свидетели, че ще пророкуват (Откр.11:3). Всичко това ни насочва към Господ Исус.

Също така денят Господен (седемте чаши на Божия гняв – ІІ Петр. 3:10; І Сол. 5:2-3; Откр. 6:12-17; 16:1) и нашето събиране при Него не могат да дойдат, преди да се случат две неща: отстъплението и явяването на Антихрист. Павел декларира това много ясно във ІІ Сол. 2:1-3. От контекста на ІІ Сол.2:7 разбираме, че онзи, който сега възпира тайната на беззаконието да стане явна не е Църквата, защото тя ще бъде грабната в края на Голямата скръб, преди Божият гняв да се излее над земята. Святият Дух е Този, който стои на пътя и възпира тайната на беззаконието. Затова ние трябва да приготвим вярващите за това усилно, но и славно време. Скръб, помазание и съживление ще дойдат през последното време, но ние имаме обещание да бъдем запазени в тези дни на скръб (Откр. 3:10). Затова стани и свети, издигни се от депресията и обстоятелствата, които те държат и излъчвай славата на Господа! Тъмнината не може да угаси светлината. Ще дойде морална и духовна сила от Господа, за да живеем живот на светии.


ОЩЕ ЗА ГРАБВАНЕТО

Писанията показват ясно, че вярващите ще преминат през Голямата скръб (Йоан 14:1-3). Ще има големи гонения на светиите през последното време (Мат.24:9,21,29; Марк 13:19,24; Откр. 7:14). Това не е Божият гняв, а гневът на Сатана, Антихрист и нечестивите човеци, които ще воюват срещу Божия народ. Исус ни казва, че в света ще имаме скръб (Йоан 16:33). Също така “през много скърби трябва да влезем в Божието царство” (Деян. 14:22). Павел ни насърчава да се радваме в страданията (Римл.5:3; І Сол. 3:3; вж. също І Йоан 2:18,22; 4:3; ІІ Йоан 7). Библията не ни обещава спасяване от трудностите, но сила да ги търпим и преодоляваме.

Църквата е минавала през изпитания в историята, така че няма да бъде изненада, ако премине и през Голямата скръб. Вярващите ще бъдат запазени от надвисналото зло (Йоан 17:15). През време на Голямата скръб ще има дисциплиниране на вярващите и очистване на Църквата. Божият гняв е насочен срещу нечестивите. “Който вярва в Сина, има вечен живот; а който не слуша Сина, няма да види живот, а Божият гняв остава върху него” (Йоан 3:36; Римл. 1:18; вж. също ІІ Сол.1:7,8; Откр. 6:16-17; 14:10; 16:19; 19:15).

Евангелието използва общия термин „избрани” по-често, отколкото „Църквата”, „Христовото тяло” или друг подобен израз. Този израз „избраните” означава „вярващи” и се отнася за Църквата. Господ ще запази Църквата по време на Голямата скръб, но няма да й спести страданията (Мат. 24:29-31). Църквата ще бъде грабната преди изливане на Божия гняв. „Защото Бог ни е определил не за гняв, а да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос” (І Сол. 5:9). „Исус... ни избавя от идващия гняв” (І Сол. 1:10). „Затова много повече сега, като се оправдахме чрез Неговата кръв, ще се избавим от Божия гняв чрез Него” (Римл. 5: 9).

Ще има само две възкресения - на праведните и на неправедните. „Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще оживеят. Но всеки на своя ред: Христос – първият плод, а после тези, които са Христови - при Неговото пришествие. Тогава идва краят...” (І1 Кор.15:22-24; вж. още: І Сол.4:16,17; Дан.12:2; Йоан 5:29).

Няма стихове, които да ни говорят, че ще има три възкресения: възкресение на праведните мъртви при грабване преди Скръбта, възкресение на светиите, умрели по време на Голямата скръб и възкресение на невярващите. Грабването на двамата светии (Откр. 11:12,15), съвпада също с края на Голямата скръб, когато ще свири последната или седмата тръба. Липсва библейска подкрепа за грабване преди Скръбта и много отличителни черти при този възглед изглеждат доста изкуствени в светлината на Свещените Писания.

Идването на Христос за невярващите ще бъде изненада. „И така, бдете; защото не знаете нито деня, нито часа, в който Човешкият Син ще дойде.” „А за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. И както стана в Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. Защото както и в онези дни преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня, когато Ной влезе в ковчега, и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син” (Мат. 25:13; 24:36-39). Предшестващите белези на Христовото идване в края на Голямата скръб са, че вярата на мнозинството ще охладнее, все повече ще се увеличава нечестието и ще се яви човекът на греха, синът на погибелта (ІІ Сол. 2:3).

144000 ПОДПЕЧАТАНИ

Ние живеем във времето, когато все още се задържа бурята (Откр. 7:1). Това са ветровете, разрушителните сили в световната история (Дан. 7:2). Чрез дълготърпението на Бога, в Европа ни е подарено време в продължение на няколко десетилетия след Втората световна война, когато бурите са задържани. „За да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето...” В цивилизования свят отдавна не е имало кризи, от които хората се страхуват. Ако не гледаме на военните слухове (Мат.24:6), още не се е разразила великата война, от която всички се страхуват и която ще обхване голяма част от народите.

„Нито върху някое дърво...” Израел е сравняван със смоковницата (Лука 13:6). Вярващите са сравнявани с дървета, „посадени при потоци води” (Пс. 1:3). Последната, предизвикваща голям страх и тревога атака срещу Израел, все още не е настъпила (Зах. 13:8; 14:2). Все още няма и такова преследване на християните (Мат. 24:9). Печатът „върху челата на слугите на нашия Бог” е знак за собственост и защита от Бога. Кои са тези слуги? (Откр.1:1). Това са вярващите в Исус Христос. Целта на печата е и други да го получат, а не само икономическо и материално благополучие. Времето от възнесението до Второто идване на Исус е благодатно време, за да достигнем много души за спасение. Ние можем да използваме правилно това време, ако сме получили печата на живия Бог (Езек. 9:4,6; ІІ Кор. 1:22; Еф.1:13; 4:30). Сатанинският печат е противоположен на Божия. Тези, които ще носят печата на звяра, ще имат големи преимущества, но ще навлекат на себе си съда на Бога. Тези, които имат печата на Исус, ще трябва да преминат през много скърби, изкушения и изпитания и победителите ще бъдат издигнати в слава (Откр. 3:21; 21:7).

Числото на запечатаните е 144 000. Това число, както и други числа в Библията, има определено значение и е число на Божията пълнота. Множеството на изкупените е в пълнота. Това са избраните от всички народи (Римл.11:25; Лука 14:22,23). 144 000 е число, което насърчава вярващите: „Защото никой няма да ги грабне от ръката Ми.” 144 000 е съставно число: 12 (3х4), това е числото на Божия народ. Умножено по 12 говори за пълнота на Божия народ и включва Израел и Църквата или всички Божии слуги от Стария и Новия Завет (Откр. 21:12-14). 1000 е съставно число от 10х10х10. Три е числото на Триединния Бог, а четири и десет е числото на народите, или човечеството (Дан. 2:23; 7:7; Откр.12:3; 13:1). 144 000 са тези, които Господ е изкупил от Израел и от всичките народи, които вярват в Христос и са собственост на Бога. Думата „слуги” в Откр. 7:3 и Откр. 1:1 назовава вярващите в Бога чрез Исус Христос, избрани от Израел и народите. В по тесен смисъл това са и тези, които ще живеят при настъпване на атаката на Антихрист срещу вярващите.

„Подпечатаните от всички колена на израелтяните.” Не се ли подразбира от тези думи, че това се отнася до Израел. Да, преди всичко до Израел, ако вярва в Исус от Назарет. Също така чрез свидетелството на Новия Завет – и вярващите от народите, на които принадлежи заедно с Израел спасението. Вярващите от Израел и от езичниците са едно (Мат. 8:11; Еф.2:14; Гал. 3:7,14; Откр. 1:7; 22:7; Римл. 11:1-25). Четем също в Гал.3:29 „И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание” и в Римл.11:17 „Но ако някои клони са били отрязани и ти, като беше дива маслина, си бил присаден между тях и си станал съучастник с тях в тлъстия корен на маслината...” Господ ни вижда като Израел, изкупени от всички народи и присадени към питомната маслина и още като неизброимо множество.

Всичко това ще дойде на нас, когато приготвяме себе си за пришествието на Господа, вършейки всичко, което е по силите ни, като ходатайстваме, даваме личното си свидетелство, сътрудничим и жертваме за мисии и евангелизиране на Израел и другите народи. В Откр. 7:4 ни е показано, че е достигната Божията пълнота, а в Откр. 7:9 ни е показана многочислеността на спасените чрез силата Божия. Само Бог знае в този свят избраните свои и те са неизброимо множество. Те дойдоха в небето от всички племена, народи и езици. Имаше дошли и от голямата скръб. Също и от Израел ще се обърнат хора към Исус (Римл. 11:25).

Тези множества идваха от Голямата скръб. За да изпълни Господ целта Си, за Него нямаше друг път освен кръста. Приятели и врагове му показваха друг път (Матей 4:9; 16:22). Ние като християни, за да влезем в небесното царство, трябва да преминем през много скърби (Деян. 14:22), включително и борбата с изкушенията на Антихрист (Откр. 13:7). Те идваха от Голямата скръб. Това означава, че е трябвало да влязат в нея. Независимо от това, че на нас не ни се влиза в нея, трябва да сме готови за това. Ние не трябва да правим грешка, като се молим: „Ей, дойди, Господи Исусе!”, а същевременно да се страхуваме от страданията: „Господи, не допускай да премина през Голямата скръб.”

СЕДМИЯТ ПЕЧАТ НА АПОКАЛИПСИСА

„И когато отвори седмия печат, настана мълчание на небето за около половин час” (Откр. 8:1; Мат. 24:31). Настъпва края на световната система и пред нас е Милениумът и Вечността, които не могат да се опишат с думи, това, което Бог е приготвил за слугите си. Славата на Вечността не може да се опише. Затова идва мълчанието и благоговението пред Бога на вечността. Разчупването на седмия печат завършва с появяването на Другия Ангел. Той изпълнява функцията на Застъпник (Евр. 2:18; 4:15). Изпълнява също първосвещеническо служение в качеството Си на Ходатай. В Стария Завет Бог се явява като Ангелът на Йехова и Ангелът на Завета. Тамянът символизира благоуханието на Христовата личност, а също така и молитвите на светиите, които се издигат до Божия трон и променят нещата.

Молитвите на светиите включва всички спасени и те се издигат към Отец чрез Ходатая между Бога и човека. Господ Исус е страдал на тази земя, затова може да съчувства на вярващите, преминаващи през изпитания. Другият Ангел напълва златната кадилница с огън от жертвеника и го хвърля върху осъдената земя. Огънят от жертвеника символизира очистване, преминаване през огън и съд. Ние знаем от Словото, че огънят на олтара изгаря жертвата, която спасява този, който я принася с покаяно сърце. При първото идване на Христос огънят на Святия Дух дойде върху тези, които Го приеха, но светът Го отхвърли. При второто идване на Христос светът трябва да премине през огъня на съда и Божия гняв.

Седмият печат, седмата тръба и седмата чаша завършват с една и съща фраза: „гръмове, гласове, светкавици и трус” (Откр. 8:5; 11:19; 16:18). Това повторение ни дава ключа, че тези три съдилища съвпадат, като всеки съд е просто усилване на предидущия. При седмия печат, седмата тръба и седмата чаша виждаме описани три личности, които ни насочват към Христос във връзка с Неговото второ идване на земята. При седмия печат Христос е изявен като Другия Ангел, Ходатай и Застъпник на светиите.

При седмата тръба виждаме Христос като Силния Ангел, на когото бе дадена цялата власт. Той слиза от небето в облак. Дъгата на главата Му говори за Божия завет. Лицето Му е като слънцето - израз на слава. Краката Му са като огнени стълбове – символ на сила и съд. Държи в ръката Си книжка - пророчествата за последното време и съдът над народите, който ще се изпълни при изливане на седемте чаши. Стъпва върху морето и земята – това символизира правото Му на световно господство, а също така, че словото Му се отнася до всички човешки създания, а не само за една част, както при печатите и тръбите. Христос каза на учениците Си: „Даде Ми се всяка власт на небето и на земята” (Мат. 28:18). При седмата чаша се чува силен глас от престола: „Сбъдна се.” След това виждаме Христос, наречен Верен, Истинен и Божието Слово, яздещ на бял кон, като Цар на царете и Господ на господарите да идва в слава със светиите Си, за да влезе във владението Си и да царува над земята.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Книгата „Откровение” ни е дадена, за да разберем по-добре миналото, да живеем в настоящето в послушание и вяра и да се подготвим за бъдещето. Повечето библейски пророчества имат както настоящо приложение, така и бъдещо. Много от нещата в „Откровение” са символични, но можем да открием в тях исторически събития. Също така много от пророчествата намират приложение както в духовната, така и в материалната област.

За да разберем „Откровение”, много е важно да обърнем внимание на думи и образи, използвани при видения и откровения в Стария Завет. Нека помним, че Писанията тълкуват сами себе си. Много думи от „Откровение” като: слънце, луна, звезди, море, невяста, блудница, са получили своя смисъл в Стария Завет. Не е изключено обаче някои неща да имат пряк, непосредствен смисъл. Четирите живи същества от Откр. 4 глава имат отношение към печатите и ни откриват, че природата е подчинена на Бога. Народите обаче са имитирали Бога и са се покланяли на творението чрез вавилонския лъв, египетския златен телец, човекът при гърците и римските орли.

Първото живо същество, подобно на лъв, представя господстващите в творението сили. Първият конник обаче злоупотребява с дадената му власт и изкривява истината. Второто живо същество, подобно на теле, представя заместителната жертва. Вторият конник обаче е представител на оскверненото и порочно принасяне в жертва на другите, но не и на себе си. Третото живо същество с лице на човек, представя господстващата и действаща в творението мъдрост. В нашия свят се говори за хуманност, човечност и социална справедливост, но чрез третия конник идва ужасяващо безчовечие и несправедливост. Четвъртото живо същество прилича на летящ орел и представя стремежа към светлина. Четвъртият конник превръща надеждата и увереността в безнадеждност и безцелие, в безсмислие и падение, в нощ и смърт.

Първите четири печата в книгата „Откровение” ни разкриват подготовката на сатанинското царство за последното време. Това включва картината на религиозното единство на човечеството с изпълнител Лъжепророка, икономическото единство на човечеството с извършител Антихрист и политическото единство на човечеството с повелител самия Сатана. Дяволът винаги имитира Божието триединство, където Бог Отец е Повелителят за спасението на човека, Бог Син е Извършителят и изработва спасението и Бог Святият Дух е Изпълнителят и действа за спасението. Ние вече сме свидетели на единна световна религия, световна икономика и световно правителство. При интервюто на Кеворк Кеворкян с Михаил Горбачов последният каза, че вече е подготвено световното правителство и се търси човекът, който да го оглави. Резултатът от управлението на сатанинската троица е смърт, войни, разрушения, глад, епидемии...

Петият печат ни разкрива гонението през вековете на светиите, които са пожертвали живота си за Исус Христос. Душите под олтара питат: “Докога трябва да чакаме, за да дойде Исус?” На тях им се казва да си почиват още малко време, докато се изпълни числото на съслужителите им. При шестия печат се излива Божият гняв върху сатанинското царство на Антихрист и Лъжепророка. Всичките светии при грабването в края на Голямата скръб са на небето. Това става преди изливането на седемте чаши на Божия гняв. В Матей 24:29-31 ясно се казва, че грабването на избраните ще стане след скръбта на онези дни. Първо трябва да дойде отстъплението и да се яви човекът на беззаконието, синът на погибелта – Антихрист, преди да стане нашето събиране с Христос и преди да се излее Божият гняв в Деня Господен (ІІ Сол.2:3).

Седмият печат поставя началото на нови съдилища, обозначени с тръбите, които се изпълняват паралелно с печатите. 144 000 запечатани са вярващите в Исус Христос. Ние сме запечатани в Христос за общение с Него, в делата, които Той извършва в нас, в следване, служение и страдание за Него. Запечатването става, когато ние се раждаме от Бога и започваме нов живот (Йоан 3:3,5; ІІ Кор. 3:17; Гал. 2:20). Множеството в Откр. 7:9 е същото, както в Откр. 7:4. Съществува само една спасена от Исус Църква, която е очистена чрез жертвата на Христос на Голгота, оправдана и осветена. Това са хората, които са изпрали дрехите си в кръвта на Агнеца. Църквата на Израел се е съединила с църквата на езичниците (Еф. 2:14-16).

КНИГИ ЗА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Голям формат – 36 стр., 0,50 лв.

ПРОРОЧЕСТВА ЗА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ:
А01. Апокалипсисът, Енчо Тодоров
А02. Апокалипсисът и печатите, Енчо Тодоров
А03. Апокалипсисът и тръбите, Енчо Тодоров
А04. Грабването на църквата, Енчо Тодоров
А05. Последният световен диктатор, Дуайт Кинман
А06. Вавилон – шедьовърът на Сатана, Дуайт Кинман
А07. Към световно единство, Гари Ка, бестселър
А08. Новата световна религия, Гари Ка, бестселър
А09. Новата световна империя, Грант Джефри
А10. Европейският съюз, Дейвид Хатауей
А11. Разкритите ангели и демони, Патрик Макний
А12. Признаци за скорошното идване на Христос,
Гордън Линдзи
А13. Израел, Ислям и Армагедон

КАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ ЗА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ:
B01. Предстоящите кризисни дни, Дуайт Кинман
B02. Заблудите на Луцифер, Ернст Англи
B03. Измамите на Луцифер, Ернст Англи
B04. Лукавството на Луцифер, Ернст Англи

КАК ДА ДОСТИГНЕМ НЕДОСТИГНАТИТЕ:
C01. Наръчник за индивидуално служение, Алис
Дънкоумби
C02. Божествено откровение за ада, бестселър,
Мери Бакстър, бестселър
C03. Чудото е в твоята уста, Джон Остин, Изцелена
от рак, Доди Остин
C04. Път към вечен живот, Гордън Линдзи
C05. Библейската тайна за божествено здраве,
Гордън Линдзи
C06. Не можеш да даваш по-добре от Бог, Шамбак
C07. Молитвата е сила
C08. Свидетелства от Родопите, Енчо Тодоров

Малък формат – 36 стр., 0,30 лв.
D01. Новият световен ред, Дуайт Кинман
D02. Предстоящото безкасово общество, Дуайт Кинман
D03. Звярът, Дуайт Кинман
D04. Среднощен вик
D05. Съживление на Хебридските острови
D06. Божията творческа сила за изцеление, Чарлс Капс
D07. Изкуството на успешната молитва, Гордън Линдзи
D08. Математиката в Библията, Хауърд Питман
D09. Аз видях Господ Исус, Иван Бабулев
D10. Христос великият лекар, Фреда и Гордън Линдзи
D11. Господ, лъвът и Рони, Дел Делейни

ЗАНЕСЕТЕ ПОСЛАНИЕТО ДО НЕДОСТИГНАТИТЕ


Поръчай книжки за последното време!
Материали за последните времена
Главна страница „Павелчо"
Изпрати свое откровение!


 
Сайт создан в системе uCoz